Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/18

In Asperen was dinsdag 7 mei de presentatie van het nieuwe beheer en beleidsprogramma begraafplaatsen 2025-2029. Zelf heb ik deze niet bijgewoond maar de presentatie wel bekeken. Was ook voorbereid met een excursie vorig jaar naar een aantal begraafplaatsen. Als gemeente beheren en onderhouden we maar liefst 31 begraafplaatsen. Een flinke klus en werk waarbij ook emotie komt kijken. De harmonisatie na de herindeling van 2019 begint gelukkig steeds meer vorm te krijgen. Fijn is dat er gewerkt wordt aan de vervanging van oude grindpaden. Waarbij de nieuwe ook te ‘berijden’ zijn met rolstoel/rollater. Maar ook groot onderhoud aan gebouwen, baarhuisjes, hekwerken, poorten, urnenmuren en de aanleg van vorstvrije kranten.  En bijzonder is de ingebruikname van de natuurlijk begraafplaats in Ophemert. En dat alles ook nog eens ruim binnen het vastgestelde budget.

In de raadszaal kregen we een presentatie over de resultaten van het onderzoek naar het mogelijk terughalen van de taken handhaving en toezicht van de ODR naar de gemeente. De conclusie en het advies van het externe bureau dat dit onderzoek deed was klip en klaar: Er is geen wettelijke of organisatorische noodzaak voor het teruhalen van de taken en het terughalen kent minder voordelen en meer nadelen en risico’s dan wanneer de taken bij de ODR blijven. Advies: laat de taken toezicht en handhaving bij de ODR. Tussen de regels (en de helder maar ook voorzichtige beantwoording van vragen) door klonk ook het advies om ook de vergunningverlening bij de ODR te laten. En om dat terughalen van de vergunningverlening in ieder geval nog een jaartje uit te stellen tot ook duidelijk wordt wat we met handhaving en toezicht gaan doen. Dit alles zal nog de nodige discussie gaan opleveren want er mag dan geen wettelijke of organisatorische noodzaak zijn, de politiek heeft zo haar eigen beweegredenen.  Wel terughalen gaat ons (de burger) iig veel geld kosten en het is nog maar de vraag of de dienstverlening er beter op wordt, aldus de onderzoekers. Wordt zeker vervolgd.

Om half tien diezelfde avond was een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering om als raad gezamenlijk een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning voor de rdarayoren Herwijnen vast te stellen in het kader van de plannen van de defensie. Een al lang slepend onderwerp en proces waarin we als gemeente en inwoners proberen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Defensie lijkt vooralsnog de plannen door te willen zetten (en heeft de wind wellicht mee vanwege de oorlog in Oekraïne). Maar niet geschoten is altijd mis.

Deze week kende een bijzondere donkere afsluiting. Samen met Ingrid bezocht ik vrijdagochtend de Hooge Schuur op Mariënwaerdt waar we, en met ons honderden anderen, Rutger van Stappershoef zijn kinderen en familie condoleerden met het overlijden van zijn echtgenote Bertine.

Later die dag kwamen we in klein gezelschap bij elkaar voor een heel ander informeel afscheid. Van Ingrid en haar man Wouter (tevens bestuurslid van onze afdeling). Een afscheid met een gouden rand want samen met hun kinderen gaan ze een nieuwe toekomst tegemoet in Zweden. Vanaf juni zal ik het zonder mijn huidige ‘maatje’ in de gemeenteraad moeten doen.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/17

Maandag 29 april kwam de werkgroep raadscommunicatie voor het eerst bij elkaar. Dan vraag je je misschien af, raadscommunicatie? Wat is dat nou weer? In wezen gaat het om communicatie door en vanuit de gemeenteraad als geheel, niet politiek en neutraal. Doel is iedereen te informeren over wat de gemeenteraad doet, hoe die raad werkt, hoe inwoners betrokken kunnen worden en hoe we als raad zichtbaarder worden. Zo twittert onze raadscommunicatieadviseur (werkzaam bij de griffie) tijdens raadsvergaderingen over besluiten die we als raad nemen. Veel inwoners en ondernemers weten niet het verschil tussen college en raad en ambtenaren. We waren uitgenodigd om te evalueren over ons communicatieplan en vooral ook om vooruit te kijken. Nieuwe ideeën die ter sprake kwamen zijn het uitnodiging van inwoners als ‘Gast van de raad’ en ook naast het gebiedsgericht ontmoeten ook rondes langs ondernemers te maken. Er volgen nog een of twee bijeenkomsten om dit verder te bespreken.

Dinsdag vertrok ik voor een korte (kampeer)vakantie. Al besteedde ik ook tijd aan het bewerken van een foto voor de Europatoer West Betuwe (in het kader van de Europese Verkiezingen) waarbij we samen optrekken met GroenLinks/PvdA en de ChristenUnie. De door mij bestelde Europese vlaggen waren bezorgd dus een ervan kon ik mooi als achtergrond gebruiken.

De poster voor de verkiezingsborden kon ik donderdag eind van de middag ook ophalen en vrijdag nog net op tijd op het gemeentehuis afgeven.

Die vrijdag was er zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van de maand coalitieoverleg. Daar bracht ik onder andere de uitnodiging voor de Dorpsquiz Geldermalsen op 28 september van dit jaar ter sprake. Dit in het kader van verdere ‘teambuilding’ van de raad. Er was ruim voldoende steun voor dus zal ik het ook aan de burgemeester en griffie voorstellen.

Zaterdag 4 mei begon met een bezoek aan de pioenrozenkwekerij in Opijnen. Gezien alle ophef in mijn dorp Tricht gingen Pieter en ik samen met de fractievoorzitter van De ChristenUnie en twee raadsleden van Dorpsbelangen op stap. Bood best wel wat meer inzicht. Vooral ook dat een overkapping van 3,5 meter hoog over zo’n groot oppervlakte zeker niet wenselijk is. Wordt vervolgd.

Deze ‘kassen’ zijn vier meter hoog (we hebben het opgemeten), ook 3,5 meter lijkt ons een heel slecht plan voor zo dichtbij de kern en toeristische routes en op zo’n groot oppervlakte

Zaterdagavond mocht ik de gemeente vertegenwoordigen bij de dodenherdenking van Tricht en Buurmalsen. Die begon met een speciale dienst in de kerk van Tricht waarna naar de begraafplaats aan de Lingedijk in Buurmalsen gelopen werd. Harmonie OZOD verzorgde daar de muzikale begeleiding. Familie van de heer Dirk Jan Fun plaatste een bloemstuk bij zijn graf.

Namens de gemeente mocht ik een bloemstuk plaatsen bij het graf van sergeant P.L. Thomas van de Royal Air Force.

Een jaarlijks terugkerend waardevol ritueel. En in deze nu ook in Europa weer roerige tijden des te belangrijker. Het is belangrijk om stil te staan bij de waarden van vrede en veiligheid. En die te bewaken en bewaren. NB: gelukkig was het tijdens de wandeling en ceremonie op de begraafplaats droog!

Zondag even de activiteiten in het kader van Bevrijdingsdag in Geldermalsen bezocht. Heerlijk weer en gezellig druk met veel aandacht ook voor de op het Marktplein tentoongestelde voertuigen (jeeps en dergelijke).

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/16

Maandag 22 april agendacommissie en presidium. Die combinatie is er een keer in het kwartaal sinds de invoering van de nieuwe verordeningen op ons vergaderen. Normaal gesproken duurt de agendacommissie niet zo lang maar dit keer werd het zelfs acht uur. Daarna nog het presidium, wat dan weer sneller verliep dan verwacht. Al met al toch weer een hele lange zit (met voor de agendacommissie wel soep en broodjes, en fruit toe. Dat dan weer wel.

Dinsdag 23 april gemeenteraad met voorafgaand het ‘ridderen’ van 12 jonge klimaatburgemeesters van West Betuwe, een initiatief van het Geofort.

Mooi dat enthousiasme voor de toekomst, hopelijk houden ze dat vast, ook als ze eenmaal volwassen zijn.

Trotse familie (en Willemijn van het Geofort) keken toe vanaf de publieke tribune (nou ja, de bankjes en extra stoelen die waren neergezet)..

De motie die de ChristenUnie aan het eind van de avond indiende over de kersenteelt riep nog de meeste emoties op. De motie riep op tot het herroepen van het verbod op het gebruik een aantal bestrijdingsmiddelen. Toen zowel GroenLinks als de PvdA en wij namens D66 aangaven deze motie niet te steunen kregen onze drie fracties heel wat over ons heen. Inhoudelijk lukte het niet om hierover goed met elkaar te ‘debatteren’. Mijn advies was om als lokale fracties met landelijke vertegenwoordiging vooral die eigen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer te benaderen. Bijzonder was ook dat de eigen minister van de ChristenUnie als verantwoordelijke voor het verbod verantwoordelijk was. Na afloop van de vergadering liepen de gemoederen bij sommige raadsleden nog steeds hoog op, met toch wel heel persoonlijk verbale uitvallen naar tegenstemmers van de motie. Niet de manier om met elkaar om te gaan. Gelukkig was niet iedereen het met deze houding eens en zal er in een andere fractie zeker over gesproken worden. Uiteindelijk is de motie de volgende dag door de VWB wethouder aangeboden aan Caroline van de Plas van BBB, de partij die zelf ook al een motie bij de Tweede Kamer inbracht over de kersenteelt.

Wat blijft is het ongemak over en het gebrek aan oplossingen voor de problemen die bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw veroorzaken. Waar voor de een alleen maar over gewasbescherming mag worden gesproken heeft de ander het over insecticiden die verboden moeten worden. Onderliggend speelt ook nog eens dat lang niet iedereen zich aan de voorschriften voor gebruik blijkt te houden, juist dat gegeven na onderzoek door het Rijk, was reden om bepaalde middelen te verbieden. Het blijft verbazen dat sommigen zo de randjes opzoeken en er ook nog eens ruim overheen gaan, wat eindelijk ten koste gaat aan een hele sector. En last but nog least aan de volksgezondheid. De bijeenkomst met Bas Bloem staat mij in ieder geval nog levendig bij. We weten gewoon nog veel te weinig om te weten of al die nu toegestane middelen (met name als er een combinatie van middelen gebruikt wordt) wel veilig te gebruiken zijn. Vooralsnog prefereert het economisch belang, niet het voorzorgsbeginsel (bij twijfel niet doen). Ik ben daar niet blij mee, wij zijn daar als fractie niet blij mee en onze achterban zeer zeker ook niet. Vandaar dat we de motie niet steunden.

De lekkernij voor bij de koffie was trouwens van onze tijdelijke plaatsvervangende griffier, die per 1 mei vertrekt. Hij blijft gelukkig wel in de buurt, de gemeente Buren wordt zijn nieuwe tijdelijke werkplek.

Woensdagochtend digitaal overleg expertmeeting burgerberaad. Met Elisabeth van de griffie en Lydi Groenewegen van GroenLinks en een externe adviseur van bureau burgerberaad. De bijeenkomst (expertmeeting) op 3 september begint steeds meer vorm te krijgen. Ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen.

En ’s avonds de auditcommissie plus, over ombuigingen/bezuinigingen. We gaan in ieder geval werken aan een zogenaamd ‘afwegingskader’. Wat mij/D66 West Betuwe betreft dienen we in ieder geval de kwetsbare inwoners te ontzien. Gelukkig zijn de bezuinigingen waarschijnlijk minder nodig dan eerder gedacht. Het Rijk heeft al een aantal maatregelen aangekondigd die de gemeentefinanciën helpen, maar voor 2025 is er nog een groot financieel gat. Hopelijk wordt dat nog gedicht, in de auditcommissie plus bekijken we in ieder geval wel wat we moeten doen mocht dat onverhoopt niet lukken.

Vrijdagochtend was het de jaarlijkse lintjesregen, dit keer werd deze voor de decorandi uit West Betuwe gehouden bij hortensiakweker v/d Berg in Est. Ik ging vanuit Tricht op de fiets, en dat was maar goed ook want er stond een enorme file!

Een mooie bijzondere locatie voor een bijzonder gebeuren waarbij vooral ook de waardering voor inwoners die zich inzetten voor de samenleving tot uiting komt.

Zowaar ook twee collega raadsleden werden verrast! Hoewel een lange zit is de lintjesregen een ontzettend leuke bijeenkomst om bij te wonen. Het biedt een inkijkje in het rijke verenigingsleven dat ongewoon in zijn gewoonheid is. Zovelen uren die mensen besteden aan anderen, een heel groot menselijk kapitaal waar we als samenleving niet zonder kunnen.

Bijzonder vond ik ook dat ik diverse gedecoreerden (dan wel partners van gedecoreerden) ook persoonlijk ken. En dat een wethouder (Joke van Vrouwerff van VWB) in het saxofoonkwartet speelde dat de bijeenkomst muzikaal begeleidde.

Al met al een mooie afsluiting van de politieke week.

Op zaterdag natuurlijk ook nog genoten bij het Oranjefeest in mijn eigen dorpje Tricht. Ook daarbij bruist het van de vrijwilligers natuurlijk!

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/15

Op 16 april was een informeel coalitieoverleg over crisis noodopvang voor asielzoekers, om onder andere Ter Apel te ontlasten. Als D66 zouden wij, uit solidariteit met name met die gemeenten in het noorden des lands, wel willen bijdragen met bijvoorbeeld een kleinschalige opvang. Vooruitlopend op de uitvoering van de spreidingswet in West Betuwe. Daarmee zouden we ook alvast kunnen ‘oefenen’, immers ook bij de uitvoering van de spreidingswet is kleinschalige opvang gewenst. Helaas is er binnen de gemeenteraad van West Betuwe niet voldoende steun. Ik merk dat er nog zoveel misvattingen over vluchtelingen en hun opvang in de hoofden van mensen zit. Niet in het minst mede dankzij een minister en lijsttrekker die pertinente onwaarheden heeft verkondigd over de nareis op nareis op nareis. Migratie is veel breder dan ‘vluchtelingen’. Arbeidsmigranten en ook studenten vormen het overgrote deel van de migranten die naar Nederland komen. Problemen komen niet zozeer door die migranten. Wel door de werkgevers en uitzendbureaus die niet voor goede huisvesting zorgen. En door een overheid die al jarenlang de opvang voor vluchtelingen niet goed regelt. Vluchtelingen die maar zo’n 10 % deel uitmaken van de immigranten in Nederland krijgen wel overal de schuld van. Bijvoorbeeld van de woningnood, die vooral te danken is aan het landelijke beleid. De woningbouw werd aan de vrije markt overgelaten. Wat tot allerlei uitwassen leidde. Willen we de problemen echt oplossen dan zullen we voor onze economie keuzes moeten maken. Op welke terreinen willen we arbeidsmigranten, op welke niet (meer)? Maar dat ‘de schuld’ steeds bij de ‘vluchteling’ wordt gelegd maakt mij verdrietig. Laten we hoop putten uit de spreidingswet die er uiteindelijk toch is doorgekomen.

Woensdag 17 april gebiedsgericht ontmoeten. Ik koos voor Buurmalsen, waar ook Pieter heenging. Vic was in Enspijk.

Zoals bij de meeste gebiedsgericht ontmoeten stonden leefbaarheid en verkeersveiligheid ook op de agenda. De Rijksstraatweg dwars door het dorp blijft ook na de renovatie door de Provincie onveilig. Diezelfde ochtend was er weer een auto uit de bocht gevlogen. Ook de kruising bij de Oude Hoevenseweg blijft ongelukken opleveren. De avond had in ieder geval een mooie opkomst van zowel inwoners als (burger)raadsleden. Bood ook de gelegenheid om even bij te praten met ons lid en oud-burgerlid (in de voormalige gemeente Geldermalsen) Johan Dorresteijn.

Donderdag 18 april mocht ik met een aantal andere raadsleden die in de werkgroep Nieuwkomers deelnemen een bijeenkomst in Gerdina’s Hof bijwonen waar met de groep statushouders die daar tijdelijk gehuisvest zijn (hotelregeling) hun cursus ‘Kop of munt’ (financieel inzicht voor statushouders) afsloten.

Dit op uitnodiging van Welzijn West Betuwe die voor de gemeente de begeleiding van statushouders verzorgt. Als je het cursusboek bekijkt en doorneemt besef je weer hoe ingewikkeld we het in Nederland hebben (gemaakt) met allerlei toeslagen en regelingen en voorwaarden. Als statushouder kan je daar best wel hulp bij gebruiken.

Vrijdag 19 april overleg over de campagne voor de Europese verkiezingen, ook dat vergt de nodige voorbereidingen. We hebben de Europatoer West Betuwe die voor 25 mei gepland staat verder uitgewerkt. Die ‘we’ zijn vertegenwoordigers van GroenLinks/PvdA de ChristenUnie en uiteraard D66. We zien onszelf als de middenpartijen, niet allemaal over alles vanuit Europa even enthousiast, maar wel overtuigd van het belang van een sterk Europa. Zekers als het over veiligheid, migratie en duurzaamheid gaat. Maar ook op sociaal en cultureel gebied is Europa van belang. Stemmen is belangrijk dus op 6 juni!

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/13

Dinsdag 2 april begon de nieuwe politieke cyclus van de maand april met beeldvorming in Beesd en Geldermalsen. Als fractie verdeelden we ons. Vic en Ingrid gingen naar het gemeentehuis waar de warmtetransitie visie 2.0  besproken werd. Pieter en ik naar het Klokhuis in Beesd voor kennismaking met het jongerenwerk in West Betuwe en om bijgepraat te worden over ontwikkelingen in het ‘Sociaal Domein’. Zowel de jongerenwerkers van Mozaïek en Connect2jeugd als de ambtenaren van de gemeente gaven een duidelijke uitleg.

Voor wat betreft het sociaal domein blijft de situatie wel zorgelijk. Financieel en organisatorisch. Wat betreft de financiën hebben wij als D66 altijd al gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen. Er zijn steeds bezuinigingen ingeboekt die niet te behalen waren. Dat zal waarschijnlijk in de toekomst niet veranderen. Daarnaast is er nog steeds geen duidelijkheid over het ravijnjaar, dat vooral de bekostiging van jeugdzorg betreft. Ook moet de toegang tot hulp intern nog beter op orde gebracht worden. Er zal meer kennis en expertise nodig zijn in ons lokale team. Het is en blijft een flinke uitdaging.

Woensdag 3 april het (bijna wekelijkse) bijpraatoverleg met mijn wethouder waarna ik vertrok richting Asperen voor een overleg met vertegenwoordigers van GroenLinks en de ChristenUnie over het gezamenlijk optrekken richting de Europese Verkiezingen. De PvdA kon helaas niet aansluiten maar doet ook mee. We denken aan een Europa(pa) tour West Betuwe op zaterdag 25 mei. Hier komt de progressieve samenwerking tot uiting.

Vrijdagochtend, de eerste vrijdag van de maand, was er weer coalitieoverleg. Zaal Haaften lijkt onze vaste vergaderplek te worden. Dit keer was Vic mee. Voor hem een eerste kennismaking met dit overleg. Ook een eerste kennismaking met de nieuwe wethouder van de ChristenUnie. En forse discussie over een aantal (heikele) onderwerpen. Daarover zijn we nog lang niet uitgesproken….

Zaterdag konden we ons uitleven tijdens het landelijke D66 congres in Nieuwegein.

Met gelijkgezinden (natuurlijk niet op alle fronten), hernieuwde en nieuwe kennismakingen, mooie gesprekken en het (on)nodige reflecteren op de verkiezingsuitslag. Het rapport, Het is aan ons, nog maar eens goed bestuderen, ik zie wel een aantal adviezen die we volgens mij in West Betuwe al in de praktijk weten te brengen.

Maar ook een Europese Verkiezingen campagne sessie. En natuurlijk een heel inspirerende toespraak van Rob Jetten.

Even in onze D66 ‘bubble’, om er daarna geïnspireerd lokaal weer tegenaan te kunnen gaan.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/12

Maandag 25 maart bezocht ik het congres Toekomstagenda zorg voor mensen met een beperking in het Beatrixtheater in Utrecht. Een andere manier van belangenbehartiging waar ik me voor inzet, maar waar ik ook nuttige informatie en contacten opdoe die ik meeneem in mijn raadswerk. Het gaat om de meest kwetsbare maar niet zo zichtbare mensen in onze samenleving. De inclusieve samenleving is nog niet echt in zicht, maatwerk nog ver weg. De intenties zijn er, ook bij het ministerie, de stappen nog wel heel klein.

Dinsdag 26 maart was ik om 10 uur weer in de raadszaal te vinden voor Democracity, dit keer groep 8 van de Trichtse basisschool. Altijd zo leuk om aan mee te werken. De groep zorgde voor een stad die echt rekening wil houden met kwetsbare inwoners. Zo kwam er als eerst een Asielzoekerscentrum, een daklozen opvang en een kringloopwinkel. Er is nog hoop voor de toekomst.

’s Avond hadden voor de tweede keer onze besluitvormende gemeenteraad in de nieuwe raadzaal. Met voorafgaand om half 8 de onthulling van het kunstwerk gemaakt van afdrukken van handen van raad- en collegeleden en medewerkers van de griffie.

Alleen de raadsleden van Leefbaar ontbraken, zij hadden aan het proces waarin dit kunstwerk tot stand kwam niet mee willen doen. Dat proces was bedoeld om raadsleden nader tot elkaar te brengen. Het krijgt nog een vervolg. Tijdens de raad was het afscheid van wethouder Govert van Bezooijen en de benoeming van zijn opvolger Piet Jan den Dikken.  Het langst besproken onderwerp was de ransuil in Vuren. Toch mooi dat behoud van de natuur zo hoog in het vaandel van de raad staat!

Woensdagavond om half 8 kwam de initiatiefgroep Nieuwkomers bij elkaar. Ook hieraan neemt alleen Leefbaar niet deel met een vertegenwoordiger. Gezien de in werking getreden spreidingswet hebben we gekeken of we op dezelfde wijze verder gaan. Daar bleken we het met elkaar over eens te zijn. Nieuwkomers betreft een brede groep, ook de vluchtelingen die we nu voor de spreidingswet gaan opvangen. We blijven de ontwikkelingen rondom Nieuwkomers volgen en verkennen, zijn een sparringpartner voor het college/de wethouder en ‘informatiemakelaar’ tussen raad en het college. Daarbij is natuurlijk van belang dat we onze eigen fracties goed op de hoogte houden en raadplegen.

Het lukte om vervolgens om 20 uur aan te sluiten bij de informatiebijeenkomst over de staalslakkenproblematiek bij The Dutch in Spijk. Een van de hoofdpijndossiers van West Betuwe.

Een goede uitleg en indringende vragen passeerden de revue. Niet iedereen was blij met de antwoorden. Het leek Ingrid, Vic en mij dat we wel op de goede weg zijn, maar zeker is dit nog niet. Ook omdat diverse overheidsorganisaties hierbij betrokken zijn, dat vergt veel overleg en een coördinerende rol voor de gemeente. Goed om hier uitgebreid over te spreken, al was niet iedereen ervan te overtuigen dat de gekozen route de juiste is.

Donderdagavond hadden Gerrit de Jong (Dorpsbelangen) en ik als ambassadeurs van Vizier pom half acht een gesprek met drie leden van de West Betuwse jongerenraad. We bespraken hoe elkaar op het gebied van antidiscriminatie kunnen versterken. Een goed gesprek, met lekkere koeken die ik bij De Echte Bakker van Walderveen in Geldermalsen gehaald had.

Om 21.15 konden we aansluiten bij het tweede deel van het inwerkprogramma voor de raad, waarin we bijgepraat werden door een vertegenwoordiger van de VNG over digitale toegankelijkheid van de gemeente. Heel interessant. Mooi dat de website van de gemeenteraad goed scoorde, beter nog dan de gemeentelijke website. Een pluim voor onze communicatie medewerker Kirsten!!

Ondertussen zijn deze week ook spandoeken in mijn dorp verschenen van inwoners die problemen hebben met de pioenrozenkwekerij.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/11

Deze politieke week begon maandagavond 18 maart met de  agendacommissie. Om 18 uur, met soep en broodjes, de geplande training voor voorzitters vond geen doorgang (iets technisch met de apparatuur). Wanneer ik mag voorzitten weet ik nog niet maar voor die tijd moet ik zeker een keertje droog oefenen. Al wijst het zich ook wel weer een beetje vanzelf begreep ik van Vic die al zijn vuurdoop had gehad. Omdat de agendacommissie niet ‘politiek’ is, zijn we al na een uurtje klaar. En omdat we zo vroeg beginnen, heb je nog wat aan je avond gelukkig (ook leuk voor het thuisfront).

Dit keer lekkere soep en broodjes van Smaakzaak van Werkzaak!

Dinsdagochtend 19 maart was het weer een sessie Democracity. Ik mocht 18 kinderen uit mijn eigen dorp Tricht, waaronder kleinzoon Luca, in de raadszaal ontvangen voor het democratie spel van ProDemos. Volgende week nog een keer, ik kijk er zoals altijd naar uit!

Diezelfde avond stond Tricht weer in de schijnwerpers tijdens het ‘gebiedsgericht ontmoeten’ met de gemeenteraad in het Dorpshuis Tricht. Ik mocht namen de gemeenteraad de avond openen en afsluiten.

Een avond met voor mij vele petten op. Raadslid, inwoner, lid van het platform Tricht Springlevend, medeoprichter/eindredacteur van de Dorpskrant Tricht en medeoprichter/voorzitter van het Historische Genootschap Tricht. Op het programma stonden vier onderwerpen: De zorgen over de plannen voor een overkapte pioenrozen kwekerij (bij mij achter het huis), Tricht na de spoorverbreding, woningbouw in Tricht en alle mooie clubs, voorzieningen en activiteiten in ons dorp. Er waren meer dan 60 inwoners op de ontmoeting afgekomen. Ondanks het grote aantal deelnemers aan de vier gesprekstafels lukte het ons om goede gesprekken te voeren.

Woensdagochtend toog ik eerst naar Asperen voor overleg met mensen van GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie over de gezamenlijke campagne activiteiten voor de Europese verkiezingen. Als Pro Europese partijen, met duurzaamheid en bestaanszekerheid als belangrijke thema’s, kunnen we goed samenwerken. Wordt vervolgd. NB: de Europese Verkiezingen zijn op donderdag 6 juni. Ik hoop dat iedereen nu toch vooral stemt voor de toekomst van de volgende generaties.

’s Middags was ik alweer op het gemeentehuis voor overleg over de begin september te houden expertmeeting over het burgerberaad. Naast Elisabeth van de griffie en Lidy van GroenLinks waren ook drie mensen van het collectief Team Burgerberaad aanwezig die zouden kunnen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering. Onze buurgemeente Vijfheerenlanden heeft vorig jaar al ervaring opgedaan met een burgerberaad. Daar kan veel van geleerd worden. Doel is niet om direct een burgerberaad te organiseren, wel om kennis op te doen over wat een burgerberaad is en hoe je dat goed opzet. Als zich dan een onderwerp aandient waarvoor een burgerberaad een heel goed participatie ‘instrument’ is, weten wij hoe dat te gebruiken.

Vergaderen doen we meestal boven bij de griffie in een van de vergaderkamers. Daar is ook een koffie/thee hoek. Nog niet iedereen geeft gehoor aan de vraag om gebruikte koffiebekers beneden te brengen…..

’s Avonds was de auditcommissie. Die vergadering was snel klaar, de bijeenkomst daarna met onze accountant van Deloitte nam meer tijd in beslag. Zeker geen verloren tijd. We gingen met hem diep in op de rechtmatigheidsverantwoording. Dan heb je het over hoe een gemeente (het college) verantwoording aflegt over de besteding van het geld. Immers, we hebben het bij een gemeente over gemeenschapsgeld. Een gemeente moet kunnen aantonen dat dit geld ook besteed is waarvoor dat geld bedoeld was. Daarna ontspon zich een discussie over de gemeentefinanciën in het algemeen. Op alle gemeenten komt het zogenaamde ‘Ravijnjaar’ af. Vanaf 2026 zullen we waarschijnlijk moeten bezuinigen. Ombuigen wordt dat ook wel eufemistisch genoemd. Naar die ‘ombuigingen’ loopt nu een onderzoek waar we als raad ook bij betrokken worden. De accountant hield ons een spiegel voor: waar moet de discussie over gaan? Moet je niet eerst kijken naar wat realistisch is om te begroten? Het geld is niet zozeer het probleem, is zijn ervaring (hij werkt voor veel meer gemeenten). Wel de uitvoeringscapaciteit. Er zijn gewoon onvoldoende mensen bij de gemeente werkzaam om al dat beleid uit te voeren. En ook buiten de gemeente, bij leveranciers, aannemers etc, zijn er onvoldoende mensen om alle plannen uit te voeren, zeker niet gelijktijdig. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt lijkt dat een chronisch probleem te zijn. Dus, advies van de accountant, voer het debat vooral over prioritering en focus van beleid. Wat moet moet, zoals paspoorten uitgeven en zorg en ondersteuning, maar heb realistische verwachtingen voor alle andere ‘wensen’. Wijze woorden (voor een politicus met idealen en wensen lastig om te horen).

De donderdag werd gevuld met gastlessen op de Ida Gerhardt Academie. De school voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs in Geldermalsen. Ter voorbereiding op het speeddaten met de gemeenteraad de volgende dag, kregen de derdejaars leerlingen van 5 klassen een gastles over de gemeente en gemeenteraad.

De eerste twee lessen werden gegeven door raadsleden van Dorpsbelangen en van GroenLinks. Ik mocht de overige drie lessen geven. De PowerPoint die ik gemaakt had leverde bij de eerste les problemen op (de school heeft geen licentie) die gelukkig door een medewerker van de school voor de tweede en derde les die ik mocht geven in een PDF werd omgezet. Voor een 67-jarige is een klas vol pubers een hele ervaring (ook al heb ik een kleinzoon van 17-bijna 18). Maar leuk was het zeker.

Vrijdagochtend 22 maart kwamen we als werkgeverscommissie weer bij elkaar. We hadden een goed gesprek met de griffier over de (doorontwikkeling van de) griffie. Ter voorbereiding hadden we onder de fracties tips en tops opgevraagd. Ondanks dat er al sinds 2002 met griffies en griffiers gewerkt wordt in gemeenteland is bij velen raadsleden/(ambtelijke organisatie/colleges/inwoners) nog veel niet bekend over het nut en de noodzaak van ondersteuning van de raad door de griffie. Het verdiend blijvende aandacht.

Vrijdagmiddag zag ik de leerlingen van de Ida Gerhardt weer, samen met 9 andere (burger)raadsleden, voor het speeddaten. Met een welkomstpraatje van de burgemeester en bijzondere gesprekken aan de tafels met gemiddeld zo’n 10 leerlingen per tafel. Hopelijk hebben we wat zaadjes weten te leggen.

Naast al het vergaderen deze week ook officiële schriftelijke vragen gesteld over een weiland baggerdepot dat gepland staat vlakbij het dorp Est. Dit nadat we vanuit onze achterban hierop geattendeerd werden. Inwoners maken zich zorgen over met name mogelijke geuroverlast.

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Raadsinformatie/Vragen-van-de-raad/20240322-Vragen-D66-Aanleg-van-een-weilanddepot-ten-westen-van-het-dorp-Est

Een ander actueel onderwerp waar ik namens de fractie met schriftelijke vragen aandacht voor heb gevraagd is de lage vaccinatiegraad. Een landelijk probleem maar ik wil toch wel weten wat de cijfers voor West Betuwe zijn en wat er gedaan wordt om de vaccinatiegraad hier in West Betuwe te verhogen. Het blijft ook apart hoe (verschillende) hierover in de pers bericht wordt. Als grootouder van een bijna nog niet voor de mazelen gevaccineerde baby maak ik me echt zorgen. Zoveel leed kan gewoon voorkomen worden als ouders gewoon hun kinderen laten vaccineren.

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Raadsinformatie/Vragen-van-de-raad/20240318-Vragen-D66-Vaccinatiegraad-kinderen

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/10

Maandag 11 maart was in Tiel de regionale avond van de (gemeenschappelijke regeling) Regio Rivierenland met presentaties over de regio, de regiodeal en het integraal zorg akkoord. Met onze burgemeester Servaas Stoop als gastheer (als waarnemend voorzitter van de Regio Rivierenland). Altijd lastig dat lang niet alle fracties vertegenwoordigd zijn. Gaat ook op voor de andere 7 gemeenten in de regio Rivierenland. Hopelijk gaan we werken met raadsrapporteurs, zoals onder andere de gemeenteraden van Tiel en Culemborg al doen. Met twee (burger)raadsleden per gemeenschappelijke regeling die zich specifiek richten op een bepaalde regeling. En hun gemeenteraad zo beter op ‘vlieghoogte’ kunnen brengen.

Dinsdagmiddag om 16 uur was overleg (in de voormalige collegekamer) in het gemeentehuis met directeur van de regio, onze griffier en de burgermeester over hoe we de vorige avond besproken onderwerpen bij de raad brengen. Blijft een aandachtspunt. Ik zat daar omdat ik de raad vertegenwoordig in de Regionale Agenda Commissie van de regio.

Diezelfde avond was de oordeelsvormende raad. Die hebben we eerst als fractie (vanaf 19.00 uur) voorbesproken. Er waren diverse insprekers. Over de woonzorgvisie, over de ontsluitingsweg Passewaaij en ook nog over de pioenrozenkwekerij in Tricht. Pieter sprak namens D66 over de woonzorgvisie en de GGD, beide regelingen hebben onze eigen wethouder als portefeuillehouder.

Zelf gaf ik uitleg over de financiële verordening (voor velen taaie kost).

Mooi dat de inspreekmicrofoons op rolstoelhoogte kunnen (bij een inspreker over de woonzorgvisie)

Woensdag startten Jan en ik ons (bijna) wekelijkse overleg in Smaakzaak in het gemeentehuis. Het gemeentelijke (personeels)restaurant wordt geëxploiteerd door Werkzaak, met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een hele mooie samenwerking. En het eten was lekker! Mooi dat het gelukt is om ‘Smaakzaak’ in huis te halen.

Donderdagavond alweer in dat ‘huis’ voor een seniorenconvent. Nu ben ik wel senior ondertussen, maar het seniorenconvent slaat niet op leeftijd maar op de fractievoorzitters en de burgemeester die bij elkaar komen, zonder ‘pottenkijkers’, met de griffier als ambtelijke ondersteuning. Meestal gaat het dan om een onderwerp dat vertrouwelijk, urgent en politiek gevoelig is waar de burgemeester de fractievoorzitters in vertrouwen over wil spreken. Dit keer was het meer een benen op tafel sessie over een aantal onderwerpen die we met elkaar bespraken.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/9

Op maandag 4 maart ging de nieuwe reeks Democracity schoolbezoeken voor de bovenbouw van de basisscholen van start. Voor het eerst in onze nieuwe raadszaal en met gebruik van microfoons en video scherm. Samen met een medewerker van ProDemos mocht ik de aftrap doen en de eerste schoolklas ontvangen (leerlingen van de Morgenster uit Geldermalsen). Ooit diende ik namens D66 in de gemeenteraad van Geldermalsen met succes een motie in om met Democracity lessen van ProDemos te startten. Gelukkig is dit ook overgenomen in West Betuwe. Vanwege Corona en de vernieuwbouw van de raadszaal hebben de lessen een paar jaar stil gelegen. Nu dus weer opnieuw gestart en veel scholen hebben zich gelukkig aangemeld.

Op 19 en 26 maart mag ik in ieder geval nog een keer om de kinderen uit mijn eigen dorp (waaronder mijn 10 jarige kleinzoon) te ontvangen. Het is een van de leukste ervaringen voor een gemeenteraadslid. Leerlingen bouwen samen aan een fictieve stad. Ze vormen daarvoor politieke partijen en bedenken een slogan. En kiezen vervolgens de inrichting van die stad. Gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Keuzes maken! En een beetje een idee te krijgen van de lokale democratie. Jong geleerd, oud gedaan!

Maandagavond was de regionale agendacommissie Rivierenland. Ik had me hier na een oproep vorig jaar voor aangemeld. Sinds corona waren de bijeenkomsten meestal online en kostten daardoor in ieder geval geen reistijd. De vergaderingen waren vaak op dinsdag, onze vaste vergaderdag, dus veel vergaderingen had ik nog niet bijgewoond. Inmiddels is voor de maandag gekozen om te vergaderen. En men wil weer live vergaderen. Dat betekende een reisje naar Tiel, naar het kantoor van de Regio Rivierenland. Het is de bedoeling niet inhoudelijk onderwerpen te bespreken, wel over de manier waarop gemeenteraden dat gaan doen. Het is vaak vooral een lastig te leggen puzzel met die 8 verschillende raadagenda’s.  

Dinsdagavond 5 maart was de speciale oordeelsvormende bijeenkomst over uitvoering van de spreidingswet. Ik had insprekers verwacht maar het was stil bij die microfoon. De discussie over hoe we over de spreidingswet gaan berichten en hoe we inwoners gaan betrekken verliep eigenlijk heel goed. Nu eenmaal de kogel door de kerk is en we als gemeente er niet meer onderuit komen kan er ook goed inhoudelijk over gesproken worden.

Jan beantwoorde, als verantwoordelijk portefeuillehouder, vragen vanuit de raad

Woensdagavond 6 maart was een op korte termijn georganiseerd bijeenkomst in Ophemert over de plannen van onze buurgemeente Tiel voor een nieuwe ontsluitingsweg van de wijk Passewaaij. Eerder kaapten al inwoners van Ophemert bijna de bijeenkomst voor inwoners van Est over dit onderwerp. In de raad van eind februari is na lange discussie een motie aangenomen. En kwam de brief van het college van West Betuwe aan het college van Tiel ter sprake. Dat was ook raadsleden uit Tiel ter ore gekomen, die kenden de brief niet. Kennelijk was deze ‘zoekgeraakt’.

In het ‘hol van de leeuw’ kwamen zowel onze wethouder als die uit Tiel uitleg geven. Lang niet voor iedereen bevredigend. Eind deze maand of in april (de Tielse wethouder hield een slag om de arm) gaat het college van Tiel een keuze maken voor een voorkeursvariant. Dan moet de gemeenteraad van Tiel er ook nog wat van vinden. Zowel raadsleden uit Tiel als uit West Betuwe waren ruim vertegenwoordigd die avond. Wij zijn en blijven hier in ieder geval over in contact met onze D66 collega’s in Tiel. Die ondertussen ook al schriftelijke vragen gesteld heeft over dit hele proces aan hun eigen college.

Donderdag 7 maart bogen we ons over de gemeentelijke financiën. Het was de eerste keer dat Vic als voorzitter met alle nieuwe voorzieningen in de raadszaal van doen had. Gelukkig met ondersteuning van Katinka van de griffie.

Een belangrijke bijeenkomst om beter zicht te krijgen op de gemeentefinanciën. Want ook al lijken we nu financieel gezond, het befaamde ravijnjaar 2026 komt er aan. Landelijk is men nog steeds niet uit de onderhandelingen over de toekomstige financiering van de gemeenten door het Rijk. Zo lang er geen nieuw kabinet is (ingewerkt) zal dat ook niet duidelijk worden. Daarnaast gaat het ook dit en volgend jaar spannend worden want er is een tekort op het sociaal domein (met name op de jeugdzorg). Best zorgelijk. Ook al komt de organisatie met een plan van aanpak, hoe dat financieel uitpakt is ongewis. We kregen in ieder geval een uitgebreide toelichting. De auditcommissie zal benut worden om als een soort van werkgroep te dienen om als gemeenteraad betrokken te blijven. Iedere fractie uit de raad kan daarbij aanwezig zijn.  

We kregen ook uitleg over de legesverordening (de inkomsten daaruit) nav de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging. Ook daar kleven financiële risico’s aan al weten we waarschijnlijk pas over een jaar welke. Dit is echt ook een groot aandachtspunt. Het gaat wellicht invloed hebben op de plannen die we voor de toekomst hebben.