Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/22

Maandag alweer om 18 uur in het gemeentehuis. Eerst voor een platformbijeenkomst van de AVRI, daarna om half 8 de regionale zienswijzenavond. Beide bijeenkomst werden in Geldermalsen gehouden. De Avri houdt vaak in combinatie met een andere regionale bijeenkomst voor raadsleden een platformbijeenkomst. Wat agenda technisch best goed is. Er kwamen wel minder raadsleden op af dan op de zienswijzenmarkt, en eigenlijk zie je blij platformbijeenkomsten vaak dezelfde raadsleden uit andere gemeenten. De cijfers maar ook plannen werden gepresenteerd. Waaronder wellicht een nieuwe samenwerking, die ook (grote financiele) risico’s met zich meebrengt.  Als raadsleden zijn we hier best wel huiverig voor, want gaat het financieel mis dan zijn onze inwoners direct (via de afvalkosten) of indirect (via de gemeente die moet betalen) de klos. Het lijkt bijna een natuurverschijnsel dat het management van de Avri l altijd weer op zoek is naar uitbreiding van de werkzaamheden en dat gemeenteraden altijd weer aan de rem trekt. Wordt vervolgd.

Daarna de zienswijzenmarkt, met presentaties van raadsleden over de verschillenden regelingen. Mijn inbreng sloot ik af met het voorstel om in ieder geval voor alle gemeenschappelijke regelingen met startnotities gaan werken in geval van nieuw beleid. Om daar als raden in ieder geval vroegtijdig bij betrokken te worden en ook over te kunnen besluiten. Samen met onze plv raadsgriffier Katinka zou ik met een voorstel voor alle raden komen om daarvoor een amendement in te dienen in ieder raad. Katinka is donderdag met een voorstel gekomen, dat hebben we vrijdag besproken en aangescherpt en kan maandag de regio in. Ik hoop echt dat de andere raden hier in meegaan.

De dinsdag stond in het teken van de vergunningverlening (met name op het gebied vanb bouwen) en in hoeverre de gemeenteraad hierbij nog iets heeft in te brengen. Want we hebben als gemeenteraad heel veel bevoegdheden overgedragen aan het college van B&W. En dat college heeft ook weer veel bevoegdheden overgedragen aan ambtenaren, vaak ook ambtenaren bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Al lange speelt de discussie dat veel inwoners en ondernemers klagen over de vergunningverlening. Het zou langer duren dan elders, er zou minder mogelijk zijn, etc. En als raad worden we soms ook geconfronteerd met plannen die onrust oproepen (maatschappelijke of politiek) waarover we niets of pas in een (te) laat stadium iets over te zeggen lijken te hebben. De avond was heel verhelderend. Het lijkt niet zozeer om strengere regels te gaan, eerder over de interpretatie van regels. In West Betuwe lijken die veel strenger geïnterpreteerd te worden dan in omliggende gemeenten. In West Betuwe mocht de ODR veel minder aanvragen zelf afhandelen dan in andere gemeenten. Wat het traject voor de inwoners/ondernemer sowieso langer en ingewikkelder maakte. Pet 1 januari zijn hier met de ODR wel andere afspraken over gemaakt. Hopelijk is er snel verbetering te zien.

Het adviesrecht van de raad gaat over wat we vastleggen waarover we als raad in ieder geval om advies (en toestemming) gevraagd worden. In 2021 hebben we het adviesrecht van de gemeente Geldermalsen voor heel West Betuwe vastgesteld. Dat lijkt ook niet slecht in elkaar te zitten. Het lastigste punt blijkt ‘gevoelige onderwerpen’ te zijn. Want hoe wordt bepaald (door het college, geadviseerd ambtelijk) of iets een gevoelig onderwerp is? De overdekte pioenrozenteelt in Tricht is daar een goed voorbeeld van, dat is in ieder geval verkeerd ingeschat.  Hoe dit soort gevallen te voorkomen? Ik ben er nog niet uit. Het was in ieder geval interessant genoeg om ook na afloop, na door de bodes uit het gemeentehuis te zijn ‘gegooid’ buiten nog verder te praten.

De rest van de week stond toch vooral in het teken van de Europese Verkiezingen. Zowel dinsdag als woensdagochtend vroeg bij het station geflyerd. En de dinsdagmiddag.

Met Pieter, Annelies en ons lid Jos uit Meteren. Waarbij we opriepen om vooral te gaan stemmen en vooral ook Pro Europa. Het lijkt (een beetje) geholpen te hebben. Zeker zijn we nog niet maar wellicht hebben we drie zetels behaald. En hebben sowieso de pro Europa partijen het goed gedaan. Met stemrecht in ieder geval gebruikt (en die van twee anderen).

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/21

Laatste week van mei. Maandagavond een spoedoverleg als coalitie over de motie van LLB over de spreidingswet, de afgelopen week al vaker contact over geweest. Nu de puntjes op de i gezet. Wel treurig hoe er over gedacht wordt door sommigen, maar de wet is nog van kracht, vooruitlopen op de afschaffing kan gewoon niet. Geeft wel heel veel negatieve energie. Moest hiervoor de klankbordgroep RES laten schieten. Ik had eerder ook al verstek moeten laten gaan. Dat de vergaderdruk/werkdruk voor raadsleden hoog is speelt niet alleen bij ons. Er waren nog veel meer afmeldingen waardoor de (digitale)bijeenkomst uiteindelijk niet doorging (en ik hem dus eigenlijk ook niet heb gemist).

Op dinsdag verscheen rond het middaguur een informatienota van het college over de actuele ontwikkelingen rondom de spreidingswet. Essentie: de spreidingswet is nog steeds van kracht en als gemeente zijn we gehouden om de wet uit te voeren. Voor leefbaar was dit onvoldoende om hen de motie te laten intrekken. Met de volle raadsagenda van die avond was er al een vermoeden dat het heel laat zou worden, het werd zelfs een schorsing iets na half twaalf om op woensdagavond om 20 uur weer verder te gaan.

Voor mij stond de raadsvergadering toch wel in het teken van het afscheid van Ingrid. Om 7 uur kwamen we al als fractie bij elkaar en waren nog meer D66’ers aanwezig voor een informeel afscheid.

Het officiële afscheid van Ingrid was na de twee insprekers (over woningbouw) en het vaststellen van besluitenlijsten en de ingekomen stukken. Lovende woorden van de Burgemeester voor Ingrid en ook een mooi afscheidswoord van Ingrid zelf.

Waarna de installatie van Vic kon plaatsvinden. Met eerst het onderzoek van zijn ‘geloofsbrieven’.

De tweede helft van deze raadsperiode zit ik met een ander maatje aan tafel. Ik ga mijn naar Zweden verhuisde maatje zeker missen.

Op dinsdag veel aandacht voor het programma wonen dat vastgesteld moest worden. In feite werd door het college gevraagd extra geld beschikbaar te stellen om meer mensen te kunnen laten werken aan de woningbouwplannen in West Betuwe. Meestal en ook hier gaan de kosten voor de baten uit. Uiteindelijk zal extra woningbouw geld opleveren, door verkoop van grond en door leges die betaald worden. Er waren twee insprekers. Iemand namens de jonge woningzoekenden in West Betuwe (alle sympathie voor, een van de redenen voor onze motie voor de denktank wonen is de woningzoekenden meer inbreng te bieden).

En een ontwikkelaar met een project voor Haaften. Nu is bouwen bouwen bouwen natuurlijk wel de leus, maar dat mag wat ons betreft wel wat evenwichtiger over de verschillende kernen verdeeld worden. De nood buiten Haaften is wat ons betreft hoger, de ambtelijke uren zijn schaars. Die zouden wat ons betreft voorlopig beter elders op kunnen worden ingezet.

De discussie over wonen liep door tot na half twaalf, waarna geschorst werd. En we woensdag verder moesten vergaderen. Niet ieder raadslid had met die mogelijkheid rekening gehouden. Gelukkig waren zowel raadsleden van de oppositie als de coalitie afwezig zodat de verhoudingen niet echt verkeerd lagen. Een belangrijk deel van de avond ging het natuurlijk over de spreidingswet. Het kostte de grootse moeite om LLB ervan te overtuigen dat je een college niet mag dwingen tegen de wet in te gaan. Uiteindelijk werd de motie ingetrokken. Helemaal van tafel lijkt hij nog niet wat echt helemaal overtuigd van het gelijk van de burgemeester lijken ze nog niet. Echt wel zorgelijk die verschillende interpretaties van ‘regels’. De lokale en regionale pers lijken ondertussen niet echt door te hebben wat er politiek echt speelt.

De Gelderlander van donderdag 30 mei

Ook de overige 3 moties die waren ingediend gingen uiteindelijk van tafel.  Zoals de BBB-motie van Leefbaar. Over Bier, borrel en bitterballen na de raadsvergadering. Kennelijk is het voor een aantal raadsleden zo belangrijk om na een raadsvergadering alcohol te kunnen gebruiken dat hierover een motie werd ingediend. Deze zou ook nog eens met ruime meerderheid worden aangenomen, ware het niet dat de burgemeester aangaf bezig te zijn met te kijken hoe dit mogelijk te maken zou zijn. De twee maanden die sinds zijn toezegging daarover waren verstreken waren voor Leefbaar kennelijk te lang, vandaag een motie daarover. Alsof er geen belangrijker zaken te bespreken zijn. Nou ben ik echt niet van de blauwe knoop maar als gemeente mag je best wel het goede voorbeeld geven. We gaan immers ook over volksgezondheid. Om over veiligheid maar niet te spreken. De meeste mensen komen van ver en met de auto naar de vergaderingen.  Voor het geval de alcohol toch gaat vloeien misschien ook maar met een motie komen. De bbbb motie. Bier, borrel, bitterballen en blaastesten.

Overleg met Katinka telefonisch om de zienswijzenmarkt van maandag 3 juni voor te bereiden. Die markt is er om alle raden in de regio in de gelegenheid te stellen om met elkaar de plannen (begrotingen) en financiële resultaten (jaarrekeningen) van gemeenschappelijke regelingen (gemeentelijke taken die we samen met andere gemeenten laten uitvoeren, bijvoorbeeld door de Avri voor de afvalverwijdering en Werkzaak voor de ‘sociale dienst’).  Dit om beter ‘grip’ te krijgen op die werkzaamheden. Dit jaar beginnen we in West Betuwe ook met zogenaamde raadsrapporteurs. In buurgemeenten Culemborg en Tiel hebben ze daar al wat meer ervaring mee. Raadsrapporteurs verdiepen zich in een bepaalde gemeenschappelijke regeling om hun mede raadsleden daarover beter te kunnen inlichten. Ik had me als raadsrapporteur voor de Regio Rivierenland aangemeld, daar mag ik maandag een kleine presentatie geven.

Een hoogtepunt deze week was weer het democracity, waar ik donderdagochtend weer bij aanwezig mocht zijn. Nog steeds blij mee. We gaan zelfs na de zomer uitbreiden met een soort van democracity voor het voortgezet onderwijs en het MBO in onze gemeente. Zin in! De kinderen van de Jan Harmenshof waren eensgezin bezig met een leefbaar en groene toekomst. Er is nog hoop dus.

De politieke week werd op vrijdag van 11 tot 12.30 uur afgesloten met de werkgeverscommissie. In principe praten we elke laatste vrijdag van de maand bij met onze griffier. Over arbeidszaken maar ook over het werk van de griffie. Daarbij worden we gelukkig ondersteund door iemand van personeelszaken. Wij zijn als raadsleden immers leken.

Voorafgaand had ik met Annelies Brand nog geflyerd op de weekmarkt. Samen met mensen van GroenLinks/PvdA en zowaar iemand van Volt Europe. Alles voor de goede zaak zullen we maar zeggen.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/20

Een al met al hectische week. Misschien omdat hij een dag korter was vanwege Pinkstermaandag? In ieder geval stond de week in het teken van de Europatoer West Betuwe en de voorbereidingen daarop.

Bericht in het Kontakt, het blijft lastig om in de pers hier aandacht voor te krijgen.

Dinsdagochtend was ik gevraagd aanwezig zijn bij het bezoek van de Avri op de Trichtse basisschool. Het was 21 mei, Duurzaamheidsdag, en de school ontving het predicaat ‘Afvalvrije school’ uit handen van AVRI afvalcoach Wessel Keizer. De leerlingen van de leerlingenraad waren als ‘Afvalredders’ aan de slag gegaan om van de school een afvalvrije school te maken. Daarvoor gingen zij alle klassen langs om hun medeleerlingen te motiveren. Als dank daarvoor kregen zij van de AVRI afvalcoach het diploma Junior afvalcoach. Voor de gelegenheid was hij met een collega en een AVRI inzamelwagen gekomen en demonstreerden ze het legen van een container. Hierdoor konden alle leerlingen zien hoe dat in zijn werk gaat. De kinderen uit groep 1 tot en met 4 mochten vervolgens ook even in de vuilniswagen kijken. De kinderen uit groep 5 tot en met 8 hebben later op de dag nog een interessante gastles gehad over water.

De dinsdag ging de politieke week officieel van start met de agendacommissie. Die start om 18 uur met soep en broodjes. Normaal gesproken op de maandag, vanwege Pinksteren een keer op de dinsdag. Waardoor ik direct problemen had om deel te nemen aan de regionale agendacommissie waar ik sinds kort ook deel van uit maak. En ook was er om 20 uur het gebiedsgericht ontmoeten van de raad. Dit keer in Rhenoy en Hellouw. Gelukkig gingen Vic en Pieter daar naar toe en heb ik het gebiedsgericht ontmoeten een keertje overgeslagen. En lukte het zelfs om tussen de buien door redelijk droog over te komen.

Ik nam deze week ook een kijkje bij de tijdelijke fietsenstalling bij het station Geldermalsen. Die ook voor een groot deel twee fietsen hoog is. Dat heeft absoluut niet mijn voorkeur (uitgeprobeerd maar viel zwaar tegen, zeker met mijn artrose handen….). Ook in de nieuwe fietsenstalling zal een groot deel twee hoog worden uitgevoerd, helaas helaas.

Tijdens een avondwandeling de voormalige boomgaard tussen de Laan van Crayenstein en de Middelweg aanschouwd. Die wordt langzaamaan gerooid (ook een keer midden in de nacht, zo heb ik als aanwonende mogen ervaren). Rooien van boomgaarden en herplant van gewassen hoort bij de Betuwe. Maar de hier geplande te overkappen pioenrozenteelt hoort daar door veel dorpsgenoten niet bij. Het lijkt er trouwens op dat de discussie daarover pas in september verder gaat.

Donderdag audit commissie. Afwegingskader voor mogelijk bezuinigingen besproken. Het zogenaamde ravijnjaar van 2025 is nog niet eens het grootste probleem. Goede adviezen van onze accountant. Durf als overheid, ook lokaal, nu eens keuzes te maken. Want niet alles kan. Niet alleen vanwege financiële redenen, ook de mensen om de plannen te maken en vervolgens ook nog uit te voeren ontbreken.

Woensdagavond laat was de te verwachten motie van Leefbaar om te stoppen met de uitvoering van de spreidingswet via mail binnengekomen. Dat leverde nogal reacties op. Binnen onze fractie, bij onze wethouder en zeker ook binnen de coalitie. Na afloop van de audit commissie heb ik daar met de ChristenUnie fractievoorzitter en wethouder uitgebreid over gesproken met de fractievoorzitter van Dorpsbelangen. Er zijn een aantal onderwerpen waarin we lijnrecht tegenover elkaar staan, helaas. Volgende week dinsdag, als de motie ook daadwerkelijk in de raadsvergadering wordt ingebracht, wordt heel spannend.

Zaterdag 25 mei was met de Europatoer West Betuwe een ontzettend fijne afsluiter van de week.

Na het spelen van het Europese Volkslied, Lydi van GfroenLinks op haar viool, trapte ik met Renske, Gruido en Anne (van GroenLinks/PvdA en ChristenUnie) bij Duurzaamheidscentrum De Knop in Geldermalsen de Europatoer West Betuwe af. Dat deden we door op de fiets te stappen en daarmee de fietsroute te openen langs de zes lokale organisaties die zich inzetten voor klimaat, bestaanszekerheid en migratie.  Op alle locaties mensen van onze partijen aanwezig om uitleg over de Europese verkiezingen te geven (Dank aan Jan, Simone, Vic en Pieter!).

Met de Europatoer West Betuwe wilden wij het belang van Europa, en de Europese verkiezingen op 6 juni a.s. benadrukken. Juist voor West Betuwe. Over diverse onderwerpen zijn de standpunten van deze vier partijen verschillend. Over veel andere onderwerpen kunnen zij in het Europese parlement juist heel goed samenwerken omdat ze alle vier het belang van Europese samenwerking inzien. Nederland is welvarend geworden door Europa en op veel terreinen kan Nederland het niet alleen. West Betuwe al helemaal niet. Er zal altijd samengewerkt moeten worden. Zowel vluchtelingenopvang als arbeidsmigratie moet je Europees regelen. Ook het klimaat houdt zich niet aan landsgrenzen. En bestaanszekerheid is, vanwege het vrije verkeer voor alle Europeanen, niet alleen voor Nederland te regelen want zonder Europese samenwerking geen eerlijker arbeidsmarkt. Europa is dan ook heel dichtbij in West Betuwe. West Betuwe is Europa.

Voldoende aanleiding om voor inwoners de Europatoer West Betuwe te organiseren. Deelnemers konden in het duurzaamheidscentrum De Knop met energiecoaches in gesprek gaan en kinderen zetten een kartonnen windmolen in elkaar. Bij Help Elkaar en Integreren Doe je Samen was uitleg over het werk van beide stichtingen. Onder het genot van koffie of thee met daarbij heerlijke internationale lekkernijen en meedoen met een mooi uitgevoerde ‘Dapkedans’ door prachtig geklede jongeren met Syrische roots.

In het Voedselbos Lingehout waren rondleidingen te volgen en speciale workshops voor kinderen.

Bij het Repaircafé in De Pluk was te zien hoe vrijwilligers werken aan een duurzamere samenleving door kinderspeelgoed, kleding en elektrische apparaten te repareren. Ter afsluiting werd de indrukwekkende film ‘Io Capitano’, over de tocht van twee tieners uit Senegal naar Italië, vertoond.

Lydi werd even speciaal in het zonnetje gezet vanwege haar inbreng vwb de vormgeving van de posters etc. en het op haar eigen verjaardag toch aanwezig zijn om het Europese volkslied te spelen.

Met al deze activiteiten onderstreepten de partijen het belang van Europese samenwerking en de Europese Verkiezingen. Ga dus vooral stemmen 6 juni!

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/19

Maandagvond waren twee regionale bijeenkomsten. Zelf koos ik samen met Pieter voor die van  Werkzaak. Een nuttige avond waarbij we als raadsleden ook zelf een en ander ‘aan den lijve’ konden ondervinden.

Zelf mocht ik aan de slag met een speciaal voor Itho Daalderop ontwikkeld paksysteem.

Dinsdagochtend ben ik geïnterviewd door een student uit Gorinchem, hij deed onderzoek naar de ervaringen van raadsleden die een herindeling/fusie hebben meegemaakt. Die dus zowel voor als na een herindeling in de gemeenteraad zitting hadden. Mijn ervaringen bleken redelijk overeen te komen met die van raadsleden in andere herindelingsgemeente. Ook dit soort activiteiten hoort bij het raadslidmaatschap.

Op dinsdag was een lange oordeelsvormende vergadering. Onderwerpen:

  • Geld voor kunstgras Rhelico/Beesd en Meteren.
  • Plan van aanpak kerngericht werken en financiele gevolgen
  • Paraplu bestemmingsplan dorpshuizen
  • Civiele kunstwerken (het vormen van een bestemmingsreserve)
  • Verordening auditcommissie
  • Ontwerpbestemmingsplan Heuffterrein
  • Programma wonen

De meeste onderwerpen gaan vooral over geld, dat zal met de perspectievennota moeten worden meegenomen. Er liggen al wel afspraken met bijvoorbeeld de voetbalverenigingen waar we niet om heen kunnen. Dat was ook onze inbreng die avond. We hebben bovendien een kunstgrasbeleid waar dit gewoon in past (als er voldoende leden zijn om uit te breiden kan dit ipv met een extra grasveld ook door een bestaand grasveld om te turen in een kunstgrasveld. Daarnaast hebben we vwb Rhelico en Beesd zelf al jaren aangedrongen op een fusie. Het verplaatsen van het kunstgrasveld van Rumpt naar Beesd is daar een logisch gevolg van. Een andere voetbalvereniging op die locatie is niet logisch. Reserves opbouwen voor civiele kunstwerken lijkt mij een goed plan. Belangrijkste discussiepunt was voor ons het programma wonen. Omdat het met de beveiliging niet goed geregeld was (we moesten het pand om 24.00 uur verlaten) heeft elke fractie wel zijn inbreng gedaan en vragen gesteld, de beantwoording zal schriftelijk zijn en de discussie zal in de raad van 28 mei gevoerd moeten worden. We zaten als fractie per onderwerp verschillende aan tafel. Zoals Pieter en ik.

Maar ook samen met Ingrid, en Ingrid samen met Vic. Het was de laatste oordeelsvormende bijeenkomst voor Ingrid. We hebben allen wel over minimaal een van de onderwerpen het woord gevoerd.

Donderdagochtend was het naar ontwaken. Landelijk was het coalitie akkoord bekend gemaakt. Met zoals te verwachten de plannen voor het intrekken van de spreidingswet. Naast de ideeën over vluchtelingen daarachter, die ik totaal niet kan ondersteunen, zal de onuitvoerbaarheid ontzettende veel problemen gaan geven, juist lokaal bij gemeenten. En zullen die met name bij de grote gemeenten terecht komen. Als West Betuwenaren mogen we ons schamen  als wij niet solidair willen zijn met die gemeenten die wel hun nek uitsteken en gaan uitsteken voor wat betreft vluchtelingenopvang. Om 10 uur sloot ik diezelfde dag aan bij het congres van migratie tot participatie in het Beatrix Theater in Utrecht. Een zaal vol met opvallend veel jonge mensen die allemaal op de een of andere manier met dat thema actief zijn.

Het voelde als een warm bad. Waar ik de woorden van de bestuursvoorzitter van het COA hoorde: Ze wilde eerst iets zwarts aantrekken die ochtend maar besloot tot iets fleurigs. Want deze dag kon wel een beetje kleur gebruiken.

Tevens maakt eik kennis met de methode in Oss, waar ontzettend goede ervaringen zijn opgedaan waar we veel van kunnen leren. Hoop doet leven.

De week (met het pinsterweekend) gelukkig kunnen afsluiten met leuke activiteiten. Zoals de Sponsorloop van mijn kleinzoon in het buurpark ‘De Ontmoeting’ aan de Hooglandsche Wetering tussen Tricht en Buurmalsen.

En de open boerderij dag bij Boerderij Wammes aan de Oude Hoevenseweg in Tricht (samen met dochter en kleindochter).

En natuurlijk ook het festival Ode aan de Linge in de Heemtuin van Geldermalsen waar een vriend optrad met het koor Tutti Frutti, en we wethouder Van Vrouwerff troffen met haar saxofoonkwartet.

Gelukkig bruist het nog steeds in West Betuwe.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/18

In Asperen was dinsdag 7 mei de presentatie van het nieuwe beheer en beleidsprogramma begraafplaatsen 2025-2029. Zelf heb ik deze niet bijgewoond maar de presentatie wel bekeken. Was ook voorbereid met een excursie vorig jaar naar een aantal begraafplaatsen. Als gemeente beheren en onderhouden we maar liefst 31 begraafplaatsen. Een flinke klus en werk waarbij ook emotie komt kijken. De harmonisatie na de herindeling van 2019 begint gelukkig steeds meer vorm te krijgen. Fijn is dat er gewerkt wordt aan de vervanging van oude grindpaden. Waarbij de nieuwe ook te ‘berijden’ zijn met rolstoel/rollater. Maar ook groot onderhoud aan gebouwen, baarhuisjes, hekwerken, poorten, urnenmuren en de aanleg van vorstvrije kranten.  En bijzonder is de ingebruikname van de natuurlijk begraafplaats in Ophemert. En dat alles ook nog eens ruim binnen het vastgestelde budget.

In de raadszaal kregen we een presentatie over de resultaten van het onderzoek naar het mogelijk terughalen van de taken handhaving en toezicht van de ODR naar de gemeente. De conclusie en het advies van het externe bureau dat dit onderzoek deed was klip en klaar: Er is geen wettelijke of organisatorische noodzaak voor het teruhalen van de taken en het terughalen kent minder voordelen en meer nadelen en risico’s dan wanneer de taken bij de ODR blijven. Advies: laat de taken toezicht en handhaving bij de ODR. Tussen de regels (en de helder maar ook voorzichtige beantwoording van vragen) door klonk ook het advies om ook de vergunningverlening bij de ODR te laten. En om dat terughalen van de vergunningverlening in ieder geval nog een jaartje uit te stellen tot ook duidelijk wordt wat we met handhaving en toezicht gaan doen. Dit alles zal nog de nodige discussie gaan opleveren want er mag dan geen wettelijke of organisatorische noodzaak zijn, de politiek heeft zo haar eigen beweegredenen.  Wel terughalen gaat ons (de burger) iig veel geld kosten en het is nog maar de vraag of de dienstverlening er beter op wordt, aldus de onderzoekers. Wordt zeker vervolgd.

Om half tien diezelfde avond was een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering om als raad gezamenlijk een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning voor de rdarayoren Herwijnen vast te stellen in het kader van de plannen van de defensie. Een al lang slepend onderwerp en proces waarin we als gemeente en inwoners proberen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Defensie lijkt vooralsnog de plannen door te willen zetten (en heeft de wind wellicht mee vanwege de oorlog in Oekraïne). Maar niet geschoten is altijd mis.

Deze week kende een bijzondere donkere afsluiting. Samen met Ingrid bezocht ik vrijdagochtend de Hooge Schuur op Mariënwaerdt waar we, en met ons honderden anderen, Rutger van Stappershoef zijn kinderen en familie condoleerden met het overlijden van zijn echtgenote Bertine.

Later die dag kwamen we in klein gezelschap bij elkaar voor een heel ander informeel afscheid. Van Ingrid en haar man Wouter (tevens bestuurslid van onze afdeling). Een afscheid met een gouden rand want samen met hun kinderen gaan ze een nieuwe toekomst tegemoet in Zweden. Vanaf juni zal ik het zonder mijn huidige ‘maatje’ in de gemeenteraad moeten doen.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/17

Maandag 29 april kwam de werkgroep raadscommunicatie voor het eerst bij elkaar. Dan vraag je je misschien af, raadscommunicatie? Wat is dat nou weer? In wezen gaat het om communicatie door en vanuit de gemeenteraad als geheel, niet politiek en neutraal. Doel is iedereen te informeren over wat de gemeenteraad doet, hoe die raad werkt, hoe inwoners betrokken kunnen worden en hoe we als raad zichtbaarder worden. Zo twittert onze raadscommunicatieadviseur (werkzaam bij de griffie) tijdens raadsvergaderingen over besluiten die we als raad nemen. Veel inwoners en ondernemers weten niet het verschil tussen college en raad en ambtenaren. We waren uitgenodigd om te evalueren over ons communicatieplan en vooral ook om vooruit te kijken. Nieuwe ideeën die ter sprake kwamen zijn het uitnodiging van inwoners als ‘Gast van de raad’ en ook naast het gebiedsgericht ontmoeten ook rondes langs ondernemers te maken. Er volgen nog een of twee bijeenkomsten om dit verder te bespreken.

Dinsdag vertrok ik voor een korte (kampeer)vakantie. Al besteedde ik ook tijd aan het bewerken van een foto voor de Europatoer West Betuwe (in het kader van de Europese Verkiezingen) waarbij we samen optrekken met GroenLinks/PvdA en de ChristenUnie. De door mij bestelde Europese vlaggen waren bezorgd dus een ervan kon ik mooi als achtergrond gebruiken.

De poster voor de verkiezingsborden kon ik donderdag eind van de middag ook ophalen en vrijdag nog net op tijd op het gemeentehuis afgeven.

Die vrijdag was er zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van de maand coalitieoverleg. Daar bracht ik onder andere de uitnodiging voor de Dorpsquiz Geldermalsen op 28 september van dit jaar ter sprake. Dit in het kader van verdere ‘teambuilding’ van de raad. Er was ruim voldoende steun voor dus zal ik het ook aan de burgemeester en griffie voorstellen.

Zaterdag 4 mei begon met een bezoek aan de pioenrozenkwekerij in Opijnen. Gezien alle ophef in mijn dorp Tricht gingen Pieter en ik samen met de fractievoorzitter van De ChristenUnie en twee raadsleden van Dorpsbelangen op stap. Bood best wel wat meer inzicht. Vooral ook dat een overkapping van 3,5 meter hoog over zo’n groot oppervlakte zeker niet wenselijk is. Wordt vervolgd.

Deze ‘kassen’ zijn vier meter hoog (we hebben het opgemeten), ook 3,5 meter lijkt ons een heel slecht plan voor zo dichtbij de kern en toeristische routes en op zo’n groot oppervlakte

Zaterdagavond mocht ik de gemeente vertegenwoordigen bij de dodenherdenking van Tricht en Buurmalsen. Die begon met een speciale dienst in de kerk van Tricht waarna naar de begraafplaats aan de Lingedijk in Buurmalsen gelopen werd. Harmonie OZOD verzorgde daar de muzikale begeleiding. Familie van de heer Dirk Jan Fun plaatste een bloemstuk bij zijn graf.

Namens de gemeente mocht ik een bloemstuk plaatsen bij het graf van sergeant P.L. Thomas van de Royal Air Force.

Een jaarlijks terugkerend waardevol ritueel. En in deze nu ook in Europa weer roerige tijden des te belangrijker. Het is belangrijk om stil te staan bij de waarden van vrede en veiligheid. En die te bewaken en bewaren. NB: gelukkig was het tijdens de wandeling en ceremonie op de begraafplaats droog!

Zondag even de activiteiten in het kader van Bevrijdingsdag in Geldermalsen bezocht. Heerlijk weer en gezellig druk met veel aandacht ook voor de op het Marktplein tentoongestelde voertuigen (jeeps en dergelijke).

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/16

Maandag 22 april agendacommissie en presidium. Die combinatie is er een keer in het kwartaal sinds de invoering van de nieuwe verordeningen op ons vergaderen. Normaal gesproken duurt de agendacommissie niet zo lang maar dit keer werd het zelfs acht uur. Daarna nog het presidium, wat dan weer sneller verliep dan verwacht. Al met al toch weer een hele lange zit (met voor de agendacommissie wel soep en broodjes, en fruit toe. Dat dan weer wel.

Dinsdag 23 april gemeenteraad met voorafgaand het ‘ridderen’ van 12 jonge klimaatburgemeesters van West Betuwe, een initiatief van het Geofort.

Mooi dat enthousiasme voor de toekomst, hopelijk houden ze dat vast, ook als ze eenmaal volwassen zijn.

Trotse familie (en Willemijn van het Geofort) keken toe vanaf de publieke tribune (nou ja, de bankjes en extra stoelen die waren neergezet)..

De motie die de ChristenUnie aan het eind van de avond indiende over de kersenteelt riep nog de meeste emoties op. De motie riep op tot het herroepen van het verbod op het gebruik een aantal bestrijdingsmiddelen. Toen zowel GroenLinks als de PvdA en wij namens D66 aangaven deze motie niet te steunen kregen onze drie fracties heel wat over ons heen. Inhoudelijk lukte het niet om hierover goed met elkaar te ‘debatteren’. Mijn advies was om als lokale fracties met landelijke vertegenwoordiging vooral die eigen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer te benaderen. Bijzonder was ook dat de eigen minister van de ChristenUnie als verantwoordelijke voor het verbod verantwoordelijk was. Na afloop van de vergadering liepen de gemoederen bij sommige raadsleden nog steeds hoog op, met toch wel heel persoonlijk verbale uitvallen naar tegenstemmers van de motie. Niet de manier om met elkaar om te gaan. Gelukkig was niet iedereen het met deze houding eens en zal er in een andere fractie zeker over gesproken worden. Uiteindelijk is de motie de volgende dag door de VWB wethouder aangeboden aan Caroline van de Plas van BBB, de partij die zelf ook al een motie bij de Tweede Kamer inbracht over de kersenteelt.

Wat blijft is het ongemak over en het gebrek aan oplossingen voor de problemen die bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw veroorzaken. Waar voor de een alleen maar over gewasbescherming mag worden gesproken heeft de ander het over insecticiden die verboden moeten worden. Onderliggend speelt ook nog eens dat lang niet iedereen zich aan de voorschriften voor gebruik blijkt te houden, juist dat gegeven na onderzoek door het Rijk, was reden om bepaalde middelen te verbieden. Het blijft verbazen dat sommigen zo de randjes opzoeken en er ook nog eens ruim overheen gaan, wat eindelijk ten koste gaat aan een hele sector. En last but nog least aan de volksgezondheid. De bijeenkomst met Bas Bloem staat mij in ieder geval nog levendig bij. We weten gewoon nog veel te weinig om te weten of al die nu toegestane middelen (met name als er een combinatie van middelen gebruikt wordt) wel veilig te gebruiken zijn. Vooralsnog prefereert het economisch belang, niet het voorzorgsbeginsel (bij twijfel niet doen). Ik ben daar niet blij mee, wij zijn daar als fractie niet blij mee en onze achterban zeer zeker ook niet. Vandaar dat we de motie niet steunden.

De lekkernij voor bij de koffie was trouwens van onze tijdelijke plaatsvervangende griffier, die per 1 mei vertrekt. Hij blijft gelukkig wel in de buurt, de gemeente Buren wordt zijn nieuwe tijdelijke werkplek.

Woensdagochtend digitaal overleg expertmeeting burgerberaad. Met Elisabeth van de griffie en Lydi Groenewegen van GroenLinks en een externe adviseur van bureau burgerberaad. De bijeenkomst (expertmeeting) op 3 september begint steeds meer vorm te krijgen. Ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen.

En ’s avonds de auditcommissie plus, over ombuigingen/bezuinigingen. We gaan in ieder geval werken aan een zogenaamd ‘afwegingskader’. Wat mij/D66 West Betuwe betreft dienen we in ieder geval de kwetsbare inwoners te ontzien. Gelukkig zijn de bezuinigingen waarschijnlijk minder nodig dan eerder gedacht. Het Rijk heeft al een aantal maatregelen aangekondigd die de gemeentefinanciën helpen, maar voor 2025 is er nog een groot financieel gat. Hopelijk wordt dat nog gedicht, in de auditcommissie plus bekijken we in ieder geval wel wat we moeten doen mocht dat onverhoopt niet lukken.

Vrijdagochtend was het de jaarlijkse lintjesregen, dit keer werd deze voor de decorandi uit West Betuwe gehouden bij hortensiakweker v/d Berg in Est. Ik ging vanuit Tricht op de fiets, en dat was maar goed ook want er stond een enorme file!

Een mooie bijzondere locatie voor een bijzonder gebeuren waarbij vooral ook de waardering voor inwoners die zich inzetten voor de samenleving tot uiting komt.

Zowaar ook twee collega raadsleden werden verrast! Hoewel een lange zit is de lintjesregen een ontzettend leuke bijeenkomst om bij te wonen. Het biedt een inkijkje in het rijke verenigingsleven dat ongewoon in zijn gewoonheid is. Zovelen uren die mensen besteden aan anderen, een heel groot menselijk kapitaal waar we als samenleving niet zonder kunnen.

Bijzonder vond ik ook dat ik diverse gedecoreerden (dan wel partners van gedecoreerden) ook persoonlijk ken. En dat een wethouder (Joke van Vrouwerff van VWB) in het saxofoonkwartet speelde dat de bijeenkomst muzikaal begeleidde.

Al met al een mooie afsluiting van de politieke week.

Op zaterdag natuurlijk ook nog genoten bij het Oranjefeest in mijn eigen dorpje Tricht. Ook daarbij bruist het van de vrijwilligers natuurlijk!

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/15

Op 16 april was een informeel coalitieoverleg over crisis noodopvang voor asielzoekers, om onder andere Ter Apel te ontlasten. Als D66 zouden wij, uit solidariteit met name met die gemeenten in het noorden des lands, wel willen bijdragen met bijvoorbeeld een kleinschalige opvang. Vooruitlopend op de uitvoering van de spreidingswet in West Betuwe. Daarmee zouden we ook alvast kunnen ‘oefenen’, immers ook bij de uitvoering van de spreidingswet is kleinschalige opvang gewenst. Helaas is er binnen de gemeenteraad van West Betuwe niet voldoende steun. Ik merk dat er nog zoveel misvattingen over vluchtelingen en hun opvang in de hoofden van mensen zit. Niet in het minst mede dankzij een minister en lijsttrekker die pertinente onwaarheden heeft verkondigd over de nareis op nareis op nareis. Migratie is veel breder dan ‘vluchtelingen’. Arbeidsmigranten en ook studenten vormen het overgrote deel van de migranten die naar Nederland komen. Problemen komen niet zozeer door die migranten. Wel door de werkgevers en uitzendbureaus die niet voor goede huisvesting zorgen. En door een overheid die al jarenlang de opvang voor vluchtelingen niet goed regelt. Vluchtelingen die maar zo’n 10 % deel uitmaken van de immigranten in Nederland krijgen wel overal de schuld van. Bijvoorbeeld van de woningnood, die vooral te danken is aan het landelijke beleid. De woningbouw werd aan de vrije markt overgelaten. Wat tot allerlei uitwassen leidde. Willen we de problemen echt oplossen dan zullen we voor onze economie keuzes moeten maken. Op welke terreinen willen we arbeidsmigranten, op welke niet (meer)? Maar dat ‘de schuld’ steeds bij de ‘vluchteling’ wordt gelegd maakt mij verdrietig. Laten we hoop putten uit de spreidingswet die er uiteindelijk toch is doorgekomen.

Woensdag 17 april gebiedsgericht ontmoeten. Ik koos voor Buurmalsen, waar ook Pieter heenging. Vic was in Enspijk.

Zoals bij de meeste gebiedsgericht ontmoeten stonden leefbaarheid en verkeersveiligheid ook op de agenda. De Rijksstraatweg dwars door het dorp blijft ook na de renovatie door de Provincie onveilig. Diezelfde ochtend was er weer een auto uit de bocht gevlogen. Ook de kruising bij de Oude Hoevenseweg blijft ongelukken opleveren. De avond had in ieder geval een mooie opkomst van zowel inwoners als (burger)raadsleden. Bood ook de gelegenheid om even bij te praten met ons lid en oud-burgerlid (in de voormalige gemeente Geldermalsen) Johan Dorresteijn.

Donderdag 18 april mocht ik met een aantal andere raadsleden die in de werkgroep Nieuwkomers deelnemen een bijeenkomst in Gerdina’s Hof bijwonen waar met de groep statushouders die daar tijdelijk gehuisvest zijn (hotelregeling) hun cursus ‘Kop of munt’ (financieel inzicht voor statushouders) afsloten.

Dit op uitnodiging van Welzijn West Betuwe die voor de gemeente de begeleiding van statushouders verzorgt. Als je het cursusboek bekijkt en doorneemt besef je weer hoe ingewikkeld we het in Nederland hebben (gemaakt) met allerlei toeslagen en regelingen en voorwaarden. Als statushouder kan je daar best wel hulp bij gebruiken.

Vrijdag 19 april overleg over de campagne voor de Europese verkiezingen, ook dat vergt de nodige voorbereidingen. We hebben de Europatoer West Betuwe die voor 25 mei gepland staat verder uitgewerkt. Die ‘we’ zijn vertegenwoordigers van GroenLinks/PvdA de ChristenUnie en uiteraard D66. We zien onszelf als de middenpartijen, niet allemaal over alles vanuit Europa even enthousiast, maar wel overtuigd van het belang van een sterk Europa. Zekers als het over veiligheid, migratie en duurzaamheid gaat. Maar ook op sociaal en cultureel gebied is Europa van belang. Stemmen is belangrijk dus op 6 juni!

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/13

Dinsdag 2 april begon de nieuwe politieke cyclus van de maand april met beeldvorming in Beesd en Geldermalsen. Als fractie verdeelden we ons. Vic en Ingrid gingen naar het gemeentehuis waar de warmtetransitie visie 2.0  besproken werd. Pieter en ik naar het Klokhuis in Beesd voor kennismaking met het jongerenwerk in West Betuwe en om bijgepraat te worden over ontwikkelingen in het ‘Sociaal Domein’. Zowel de jongerenwerkers van Mozaïek en Connect2jeugd als de ambtenaren van de gemeente gaven een duidelijke uitleg.

Voor wat betreft het sociaal domein blijft de situatie wel zorgelijk. Financieel en organisatorisch. Wat betreft de financiën hebben wij als D66 altijd al gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen. Er zijn steeds bezuinigingen ingeboekt die niet te behalen waren. Dat zal waarschijnlijk in de toekomst niet veranderen. Daarnaast is er nog steeds geen duidelijkheid over het ravijnjaar, dat vooral de bekostiging van jeugdzorg betreft. Ook moet de toegang tot hulp intern nog beter op orde gebracht worden. Er zal meer kennis en expertise nodig zijn in ons lokale team. Het is en blijft een flinke uitdaging.

Woensdag 3 april het (bijna wekelijkse) bijpraatoverleg met mijn wethouder waarna ik vertrok richting Asperen voor een overleg met vertegenwoordigers van GroenLinks en de ChristenUnie over het gezamenlijk optrekken richting de Europese Verkiezingen. De PvdA kon helaas niet aansluiten maar doet ook mee. We denken aan een Europa(pa) tour West Betuwe op zaterdag 25 mei. Hier komt de progressieve samenwerking tot uiting.

Vrijdagochtend, de eerste vrijdag van de maand, was er weer coalitieoverleg. Zaal Haaften lijkt onze vaste vergaderplek te worden. Dit keer was Vic mee. Voor hem een eerste kennismaking met dit overleg. Ook een eerste kennismaking met de nieuwe wethouder van de ChristenUnie. En forse discussie over een aantal (heikele) onderwerpen. Daarover zijn we nog lang niet uitgesproken….

Zaterdag konden we ons uitleven tijdens het landelijke D66 congres in Nieuwegein.

Met gelijkgezinden (natuurlijk niet op alle fronten), hernieuwde en nieuwe kennismakingen, mooie gesprekken en het (on)nodige reflecteren op de verkiezingsuitslag. Het rapport, Het is aan ons, nog maar eens goed bestuderen, ik zie wel een aantal adviezen die we volgens mij in West Betuwe al in de praktijk weten te brengen.

Maar ook een Europese Verkiezingen campagne sessie. En natuurlijk een heel inspirerende toespraak van Rob Jetten.

Even in onze D66 ‘bubble’, om er daarna geïnspireerd lokaal weer tegenaan te kunnen gaan.