MFC/ECG ja of nee

Vorige week verscheen een persbericht van de VVD Geldermalsen over het voorstel van het college van B & W van Geldermalsen om de OZB drastisch te verhogen. En over de bezwaren van de VVD betreffende het voorstel tot investeren in de bouw van het Multifunctioneel/Gezondheidscentrum (MFC/ECG) naast de brandweerkazerne in Geldermalsen.

Van buitenstaanders is een verontwaardigde reactie op de hoge OZB verhoging te begrijpen. Het lijkt een buitensporige maatregel en ondertussen stopt de gemeente ook nog eens 11 miljoen euro in een MFC en Gezondheidscentrum. De VVD zou echter beter moeten weten en met sommige opmerkingen is de VVD ons inziens ook nog eens wel heel erg kort door de bocht gegaan.

Zo wordt beweerd dat alleen huiseigenaren en ondernemers ‘de klos’ zijn wat betreft de OZB verhoging. Wat men vergeet te vertellen is dat ook een woningbouwvereniging OZB betaald, de kosten hiervan zullen de huurders als gebruikers van de woningen uiteindelijk moeten opbrengen. Ook particuliere verhuurders betalen OZB en berekenen deze echt wel door in de huurprijs. Dus alle inwoners en ondernemers in onze gemeente zijn ‘zwaar de klos’ zoals de VVD het uitdrukt.

Vervelend, maar de pijn is zo wel zo eerlijk mogelijk verdeeld natuurlijk.

De VVD vergeet gemakshalve ook te vertellen dat mede dankzij de VVD de afgelopen jaren de OZB in Geldermalsen bevroren is geweest en daardoor sterk daalde ten opzichte van de ons omringende gemeentes. Dat klink goed, de laagste ‘lasten’ voor de burgers en bedrijven, maar het betekent ook dat er minder inkomsten zijn geweest dan mogelijk was voor onze gemeente. Mede hierdoor zit er weinig vet op de financiële botten van de gemeente Geldermalsen, zo werd twee jaar geleden al geconstateerd toen de eerste bezuinigingsronde plaatsvond. Hierdoor doen bezuinigingen nu direct echt pijn.

Jarenlang is in Geldermalsen vooral geïnvesteerd in grote projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening, niet in het verstevigen van de samenleving die vooral draait op de vrijwilligers, culturele en welzijnsorganisaties. De afdeling samenleving van de gemeente is in feite al die tijd onderbezet geweest. Burgers in Geldermalsen ontvingen en ontvangen ten opzichte van andere gemeenten in Nederland weinig steun van de gemeentelijke overheid op het gebied van cultuur, sport en welzijn. Terwijl de gemeente daar wel degelijk een belangrijke ondersteunende taak heeft.

Dan de vermeende ‘staatsteun’ aan ‘een soort van artsenpost’ zoals de VVD het gezondheidscentrum definieert. Je kunt je bij zo’n toch wel enigszins denigrerende uitspraak afvragen of de VVD zich wel eens echt verdiept heeft in het concept van het te bouwen gezondheidscentrum, dat een centrum met onder andere apotheek, huisartsen, diëtisten, verloskundigen en logopedie omvat. Waar samengewerkt kan worden om in de al zeer nabije toekomst de door de vergrijzing steeds groter wordende vraag naar eerstelijnsgezondheidszorg het hoofd te kunnen bieden. De gemeente financiert de bouw van het gezondheidscentrum maar verdient die investering weer terug. De Stichting Eerstelijns Centrum is verantwoordelijk voor de huur van het hele gezondheidscentrum en daarmee ook voor de eventuele kosten van leegstand. Niks staatssteun dus.

Niet bouwen van het MFC zou volgens de VVD ook minder kostbaar zijn dan op andere locaties in de gemeente een (of verschillende) pand(en) te renoveren. Dat is een aanname die niet door feiten gestaafd wordt. Geen nieuw MFC levert slechts een geringe bezuiniging op omdat bestaande panden verbouwen grote kosten met zich meebrengt, zo is in eerdere onderzoeken al eens becijferd. Zo zal het vergroten van de bibliotheek op de huidige locatie forse investeringen met zich meebrengen. Het huidige voorstel valt, mede door de combinatie van het MFC met het ECG, gewoon binnen de (financiële) kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld en die ook in de meerjarenbegroting zijn gereserveerd.

Niemand kan in de toekomst kijken.

Niets is risicoloos.

Het zou in de discussie over het MFC/ECG echter niet moeten gaan over het nut en de noodzaak van het MFC/ECG, dat is ons inziens duidelijk aangetoond. Het moet gaan over hoe wij het risico inschatten dat er in de toekomst financiële tegenvallers te verwachten zijn door mogelijke leegstand in het MFC/ECG.

Voor wat betreft het MFC zitten wij dan als gemeenteraad toch vooral zelf ‘aan de knoppen’ zoals dat tegenwoordig zo mooi wordt uitgedrukt. De gemeente kan als subsidieverstrekker aan de bibliotheek, verenigingen en Welzijn Geldermalsen zelf verantwoordelijk worden voor mogelijke leegstand door op de subsidies te korten. Er kunnen, bij met name verenigingen, nog andere oorzaken zijn waarom een vereniging zou ‘stoppen’. De kans is echter reëel dat een andere vereniging dan de plek zal willen overnemen. Het zal dan alleen om tijdelijke leegstand gaan. Tenzij de gemeentelijke politiek in meerderheid besluit te bezuinigen op het weinige wat wij in Geldermalsen uitgeven aan bibliotheek, verenigingen en cultuur blijft het risico voor wat betreft de financiële exploitatie van het MFC beperkt.

Voor wat betreft het gezondheidscentrum ligt het risico van leegstand in eerste instantie bij de stichting ECG. De gemeente loopt pas risico als deze stichting failliet zou gaan. Het maximale risico lopen we als er helemaal geen huurders meer zijn. De kans dat dit gebeurt, zelfs bij faillissement van de stichting ECG, is gezien de ontwikkelingen in de zorg (vergrijzing en de steeds belangrijker wordende rol van de (goedkopere) eerstelijns gezondheidszorg) klein. Omdat wij als gemeente bij het ECG niet aan de knoppen zitten wordt het risico nu zoveel mogelijk verkleind door een langdurig (10 jaar) contract (met steeds verlenging voor 5 jaar daarna) af te sluiten met de Stichting ECG.

De vraag is simpelweg of wij als gemeenteraad van Geldermalsen vinden dat deze risico’s verantwoord zijn. Zeggen we ja dan kan een al ruim twintig jaar geleden gedane en sindsdien steeds herhaalde belofte eindelijk ingelost worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *