Over nog geen half zakje drop…en het nut van de lokale lastenmeter

Bij de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad is het OZB tarief bijna altijd wel een ‘dingetje’ om over te discussiëren. Met name de rechterflank van de lokale politiek wil de OZB zo laag mogelijk houden. En is bereid om daarvoor op voorzieningen van en voor inwoners te bezuinigen of die zelfs totaal te schrappen.

Al meerdere jaren voeren we in West Betuwe het beleid dat we alleen een inflatiecorrectie toepassen bij het vaststellen van de OZB. Dat is ook vastgelegd in het coalitieakkoord dat ik namens D66 mocht afsluiten met Dorpsbelangen, de ChristenUnie en Verenigd West Betuwe. In het voorstel voor de begroting 2023 zat dan ook een inflatiecorrectie van 8,7% voor de OZB. Niet vreemd natuurlijk gezien de huidige inflatiecijfers.
Aangevoerd door de SGP kwam de gehele oppositie vlak voor de vergadering met het voorstel hier 3% van te maken. Om de begroting weer kloppend te maken, er komt dan immers minder geld binnen, werd voorgesteld verschillende zaken te schrappen. Waaronder steun voor dorpskernen, dorpshuizen en investeren in duurzaam onderhoud van gebouwen. Verbazingwekkend genoeg ging de linkerflank van de politiek hierin mee.
Het blijft altijd lastig om een voorstel dat pal voor een vergadering wordt aangeleverd goed te kunnen beoordelen. Gelukkig bleek het gevoel dat ik er bij had, en mijn globale berekening, redelijk te kloppen. Bij een inflatiecorrectie van 8% zou dat volgens mij neerkomen op een tarief van circa 42 euro extra per jaar voor een woning van circa 4,5 ton. Nog geen euro per week (80 cent) zo hield ik mijn collega raadsleden voor.

Of zoals oud PvdA fractievoorzitter Wim Timmermans ooit in de gemeenteraad van Geldermalsen stelde: nog geen zakje drop.

Ik moet toegeven, deze losse pols berekening was niet helemaal correct. Dat kwam omdat ik van 8 % was uitgegaan ipv 8,7 en in de gauwigheid ook vergeten was rekening te houden met de 3% in het last minute voorstel van de SGP. Gelukkig kunnen we het dankzij onze eerdere motie (met dank aan mijn voorgangster Ashley Karsemeijer) voor de invoering van de lokale lastenmeter, via de gemeentelijke website preciezer uitrekenen. Die 80 cent die ik eerder had berekend bleek toen slechts 50 cent per week te zijn.

Bij die preciezere berekening ging ik uit van een woning met een WOZ waarde van circa 413.000 euro. Daarvoor betaal je 455 euro OZB. De inflatiecorrectie van 8,7 % betekent dus een verhoging met bijna 39,59 euro. De in het amendement voorgestelde 3 % kost dan 13,65. Het verschil tussen wat de coalitie voorstelde en wat de oppositie wilde is dus slechts 25,94 euro. Per jaar. Oftewel 50 cent per week.

Zelfs nog geen half zakje drop hoor ik Wim Timmermans zeggen.

Er werd gesproken over een ‘enorme’ lastenverzwaring die ongekend en schandalig zou zijn. Nou ja, men maakte zich alleen druk over de ‘verhoging’ van de OZB, niet over die van de leges. Zelfs niet toen de wethouder financiën nog eens uitlegde dat die 8,7% inflatiecorrectie ook voor de leges gold (zoals voor uw paspoort of vergunning). Men had louter aandacht voor de. Het cadeautje van die 50 cent per week zou namelijk alleen bij hen terecht komen. Of dat nou de groep mensen is die dit geld het hardst kan gebruiken? Wederom, verbazingwekkend dat de SGP de linkerflank hierin had meegekregen.

Wat hiervan te denken?

De opstellers van het amendement snapten het zelf niet? Dat zou heel goed kunnen want de bezuinigingen die bedacht waren om het door het voorstel ontstane tekort te dekken bestonden grotendeels uit ‘incidenteel’ geld. Daarmee was de begroting voor 2023 inderdaad kloppend te maken. Maar er was niet voorbij volgend jaar gedacht, niet aan de lange termijn. In de begroting voor 2024 en verder zat een groot tekort wat om nog meer schrappen van gemeentelijk beleid zou vragen.
Of waren de opstellers van het amendement bewust met een last minute voorstel gekomen dat voor de gehele oppositie aantrekkelijk leek omdat daarmee net als in omliggende gemeenten met geld gestrooid ging worden? Al was het maar een luttele 26 euro? En ook nog niet eens voor alle huishoudens? Met als doel om speerpunten uit het door de coalitie gewenste beleid voor West Betuwe te schrappen?

U mag het zeggen/denken.

Ik ben in ieder geval blij met de uitkomst van de begrotingsbehandeling, al hadden we daar helaas tot net voor middernacht de tijd voor nodig. De coalitie van D66, Dorpsbelangen, ChristenUnie en Verenigd West Betuwe koos voor gerichte ondersteuning daar waar de nood hoog is en niet voor een cadeautje voor huizenbezitters. We namen de woorden van de wethouder financiën ter harte. Want, zoals hij de gemeenteraad waarschuwde: het uitkleden van het beheer van voor inwoners belangrijke voorzieningen gaat niet ongestraft. Dat keert zich als een boemerang in de toekomst financieel tegen je.
En ik ben blij dat we die lokale lastenmeter. Rekent u het zelf ook maar eens na voor de eigen situatie

https://westbetuwe.lokalelastenmeter.nl/app/#/inwoners/huidige-situatie/1

NB: er is altijd veel ophef over de hoogte van de OZB. Deze maakt echter deel uit van een veelvoud aan belastingen/heffingen die inwoners betalen en waarvoor diensten worden geleverd. Zo berekent u bij de lokale lastenmeter naast de OZB ook de kosten voor het riool (dat uw afvalwater netjes afgevoerd en overtollig regenwater opgevangen wordt) en voor het ophalen van afval door de AVRI. Al met al een fikse rekening, vinden sommigen. Maar waar de OZB slechts zo’n 30% deel van uitmaakt. De vergissing die wordt gemaakt is dat als die rekening op de deurmat valt (dan wel online binnenkomt) men denkt dat het totaalbedrag de OZB betreft. Binnenkort worden we allemaal weer ‘verrast’ met deze gemeentelijke ‘belastingen’ waar ook nog eens de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing van het Waterschap bij zitten. Hiermee betalen we allemaal mee aan schoon water, afvoer van water, het ophalen en verwerken van ons afval en de vele voorzieningen in onze gemeente. Van het onderhoud van groen, het bouwen en onderhouden van scholen en de aanleg van wegen tot de instandhouding van bibliotheekvoorzieningen, dorpshuizen, sportvoorzieningen en armoedebestrijding. Want gratis bestaat niet.