Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/3

Maandagochtend ging ik tijdens de koffiepauze langs bij de gemeentewerf aan de Rijnstraat. Met namens de (steun)fractie van D66 repen en koeken voor de strooiploeg als dank voor hun inzet tijdens de winterse week. Toen ik aan kwam fietsen was men nog bezig de strooiwagen schoon te spuiten. Op social media was veel kritiek te lezen over het gemeentelijke strooibeleid. Wij vonden dat de inzet van de 15 mensen van de buitendienst, die verdeeld in 3 ploegen (2 vanuit Geldermalsen, 1 vanuit Heukelum) de sneeuw en ijs te lijf gingen, wel beter gewaardeerd mag worden. Maar liefst 8 keer werd uitgerukt voor het (preventief) strooien van de hoofdroutes, vier keer ook voor de zogenaamde b-routes. Daarnaast wordt er ook nog in een deel van de voormalige gemeente Neerijnen door de AVRI gestrooid. Er wordt uitgekeken naar de ingebruikname van de nieuwe gemeentewerf in Rumpt. Dat gaat het werk vergemakkelijken. Centraal gelegen en iedereen vanuit dezelfde werkplek. NB: Waar gestrooid wordt en welke wegen de hoogste prioriteit hebben? Het is te lezen op  www.westbetuwe.nl/gladheidsbestrijding.

Maandagavond om 18.00 kwam ik voor de agendacommissie naar de vergaderzaal in de oude brandweerkazerne (nu onderdeel van de gemeentewerf aan de Rijnstraat). We vergaderden met soep en broodjes. De komende vergaderingen van de gemeenteraad zijn besproken en de agendapunten bepaald. En er is gekeken naar de agenda op de wat langere termijn. Omdat de agendacommissie niet politiek is (probeert te zijn) waren we al na een uurtje klaar. En was het wachten tot 20.00 uur voor de volgende vergadering. Het gaf wel gelegenheid tot enige onderonsjes.

Maandagavond 20.00 uur: extra raadsvergadering over de Radartoren Herwijnen. Een al lang lopend dossier van voor het ontstaan van de gemeente West Betuwe waar de gemeenteraad zich nauw bij betrokken voelt. Defensie wil vlakbij het dorp Herwijnen een nieuwe radartoren plaatsen, in het gelang van de nationale en internationale veiligheid. Inwoners en gemeente willen dat niet in verband met de verwachtte stralingsrisico’s. Tot 29 januari kunnen raad en college en ook inwoners een zienswijze, oftewel bezwaar, indienen tegen een besluit hierover van de Rijksoverheid (het ministerie van defensie). Omdat de gemeenteraad pas officieel 30 januari vergadert was een extra raadsvergadering nodig om een officiële zienswijze namens de raad te kunnen vaststellen. Op tafel lag een concept zienswijze.

Mijn fractiegenoot Ingrid Zwaan, die dit onderwerp in haar ‘portefeuille’ heeft, was er niet blij mee en liet dat, toen ze als tweede spreker aan het woord kwam, ook duidelijk weten. Ze somde een aantal onderwerpen op die wij hadden willen terugzien in de zienswijze, zoals stressklachten bij bewoners door onzekerheid over een veilige en gezonde leefomgeving, geluidsoverlast, stikstof, Natura 2000, vleermuizen en het feit dat het een militair doelwit betreft. Zij kreeg bijval van de andere fracties. Na schorsing en overleg is besloten dat de zienswijze wordt aangepast. Ook redactioneel want er was ook daar kritiek op. Er werd een extra raadsvergadering op donderdag afgesproken om dan een aangepaste zienswijze vast te stellen.

Maandagavond: Presidium na afloop van de raadsvergadering. Tot voor kort functioneerde het presidium ook als agendacommissie. Nu die taken bij het presidium weg zijn vergadert het presidium niet meer maandelijks maar een keer per kwartaal. Dat is voor sommigen, voor fractievoorzitters die niet in de agendacommissie zitting hebben, wel even wennen. Voor mijn gevoel werd de agendacommissie grotendeels overgedaan. Hopelijk went de nieuwe manier van werken snel.

Dinsdagochtend telefonisch overleg met onze D66 Eerste Kamer woordvoerder defensie over de radartoren. Toch fijn dat de lijntjes binnen onze partij zo kort zijn. Diezelfde avond was er in de Eerste Kamer een technische briefing van TNO over de plannen voor de radartoren (en volgende week dinsdag nog een briefing maar dan van defensie). Goed om onze zorgen te delen.

Dinsdagmiddag had ik als ambassadeur van ons ‘antidiscriminatiemeldpunt’ Vizier overleg met de adviseur van Vizier voor West Betuwe. In de gemeenteraad hebben we drie ambassadeurs, Richard Hoogveld van de PvdA kon vanwege werk niet aanwezig zijn, wel Gerrit de Jong van Dorpsbelangen. Eerder al hadden wij gedrieën aangegeven meer met jongeren te willen optrekken/doen. We hebben gebrainstormd over hoe we daar dit jaar meer handen en voeten aan kunnen geven.

Dinsdagavond gebiedsgericht ontmoeten Opijnen/Gellicum. Op weg naar Opijnen fractiegenoot Ingrid opgepikt in Meteren, onderweg in de auto even kunnen bijpraten over de nogal tumultueuze raadsvergadering van een dag eerder. Ook ons burgerraadslid Pieter van Zoest was aanwezig. Vic Bogerman bezocht de avond in Gellicum. Het zijn altijd bijzonder informatieve avonden. Al blijft het lastig voor inwoners om onderscheid te maken tussen de vele ‘gremia’ in de gemeente. Voor velen zijn college, raad en ambtenaren een en hetzelfde. En daarnaast nog al die externe partijen die voor de gemeente werkzaamheden uitvoeren. Als je er niet dagelijks mee bezig bent is dat natuurlijk ook lastig. Hopelijk dragen onze ontmoetingen met inwoners iets bij aan helderheid. Wat opvalt is dat bijna overal dezelfde onderwerpen boven komen drijven: wonen, verkeersveiligheid en groen (onderhoud).

Woensdagochtend wekelijkse overleg met de wethouder. Dit keer bij hem thuis in Beesd. Zoals meestal op de (elektrische) fiets vanuit Tricht met veel wind tegen op de heen- en wind mee op de terugweg. Over de Appeldijk en door de Mariënwaerdt. Ondertussen, ondanks de wind, genietend van het West Betuwse landschap. Ik bof maar dat dit een mooie bijkomstigheid is van het wonen en werken in West Betuwe. Daarna vulde de dag zich met velerlei telefoontjes (onderwerp uiteraard de radartoren).

Woensdagavond vertrouwenscommissie De vertrouwenscommissie zou je een commissie stiekem kunnen noemen maar is dat natuurlijk niet. In die commissie zitten de fractievoorzitters, ondersteund door de griffier en jaarlijks zijn er gesprekken met de burgemeester. Dat moet in alle vertrouwelijkheid kunnen want de positie van een burgemeester wordt anders wel heel kwetsbaar. Alles wat in die commissie besproken wordt is en blijft geheim, er wordt ook amper iets op schrift gezet. Het jaarlijkse gesprek met (een afvaardiging van) de vertrouwenscommissie moet natuurlijk voorbereid worden. Vandaar de bijeenkomst op woensdag. Na afloop zat ik nog even om tafel met de drie andere coalitie-fractievoorzitters. Ook dat is soms nuttig. En achterkamertjes kun je het tegenwoordig niet meer noemen daar alle vergaderkamers glazen wanden hebben.

Donderdagavond de tweede extra raadsvergadering over de radartoten. Die werd voorafgegaan door diverse telefoongesprekken ter voorbereiding. Dit keer was verantwoordelijk wethouder Jacoline Hartman aanwezig (’s maandags kon zij niet aanwezig zijn omdat ze in Den Haag zat ivm lobbywerk voor de A2, een andere belangrijke kwestie in West Betuwe waar toch wel ‘enige’ onenigheid met het Rijk over is). Tevens was de voor het opstellen van de zienswijze ingehuurde advocaat aanwezig die helder uitleg gaf over het gevoerde proces. Gelukkig was de door hem gewijzigde zienswijze (meer dan verdubbeld in lengte) al een dag eerder beschikbaar om te lezen. Dit keer konden de aanwezige raadsleden wel eensgezind met de zienswijze instemmen. Niet helemaal zonder morren want niet iedereen was even blij met hoe de totstandkoming van de zienswijze was gegaan. Er was wel heel kort tijd geweest om te kunnen voorbereiden. Die frustraties werden door een aantal ook uitgesproken.

Ingrid, die maandagavond juist ‘de knuppel in het hoenderhok had gegooid’ met onze kritiek, gaf dit keer namens onze fractie aan blij te zijn met de toelichting door de advocaat en tevreden te zijn over de compleetheid van het stuk. Zij gaf welgemeende complimenten over het in korte tijd verzette werk. Veel raadsleden vertrokken daarna snel naar huis, met anderen bleef ik nog een tijdje napraten. Ook dat is soms nodig.

De politieke week was voor  mij daarmee nog niet afgelopen. Vrijdagochtend zat ik weer op het gemeentehuis. Tussen 11.00 en 12.45 uur had ik met de werkgeverscommissie overleg met de griffier. In principe overleggen we elke laatste vrijdag van de maand.

NB: Dank aan onze bodes. Al met al een drukke week. Maar niet alleen voor politici en griffiemedewerkers. Bij elke officiële vergadering worden we als gemeenteraad namelijk ook ondersteund door onze bodes. In het ‘dagelijkse leven’ werkzaam bij de facilitaire dienstverlening of de buitendienst komen zij voor de vergaderingen ’s avonds bij oordeelsvormende of besluitvormende raadsvergaderingen, bij de agendacommissie en het presidium opdraven om iedereen van koffie/thee te voorzien. Hij doet het graag, aldus Jos Versteegh die ik daar donderdagavond naar vroeg. Hij is werkzaam bij de facilitaire dienst in het gemeentehuis in Geldermalsen. Het alles klaarzetten voor de vergaderingen, het ondersteunen van de griffie en het ons voorzien van koffie en thee vindt hij zijn leukste werkzaamheden (een keer eerder dankte ik hen al met voor ieder een D66-reep).

Wij moeten als raadsleden altijd een fysiek lijstje tekenen dat we aanwezig zijn, daar zorgt de bode voor

Noot: Wat is de agendacommissie. De agendacommissie vergadert maandelijks en bestaat uit raadsleden die door de raad zijn benoemd als voorzitters. Burgerraadsleden die voorzitter zijn bij andere vergaderingen kunnen aanwezig zijn als adviseur. Ook de burgemeester neemt als adviseur deel aan de vergaderingen. De griffier is ook aanwezig en ondersteunt en adviseert de agendacommissie gevraagd en ongevraagd. In de agendacommissie worden de agenda’s van komende vergaderingen vastgesteld en voorbesproken. Ook de agenda voor de langere termijn. Welke onderwerpen komen er in welke maand aan en hoe moeten die besproken gaan worden. Waarvoor zijn beeldvormende bijeenkomsten nodig, waarvoor niet. Of wil de raad op een andere manier nog informatie ophalen. De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden ook opgenomen dus later terug te luisteren/kijken.

Noot: Wat is het presidium. Het presidium komt een keer per kwartaal bij elkaar (zo nodig vaker) en bestaat uit de fractievoorzitters, of diens plaatsvervangers. De burgemeester als raadsvoorzitter en de griffier treden op als adviseurs. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, tenzij het presidium anders beslist. Het presidium doet inhoudelijke voorstellen over zaken waartoe de raad zelf het initiatief neemt en aanbevelingen aan de raad over de organisatie van de werkzaamheden van de raad, zijn commissies en werk en initiatiefgroepen. In het presidium worden actuele zaken, de interactie, onderlinge verhoudingen en vergadercultuur en alle overige zaken die over de organisatie en het functioneren van de gemeenteraad gaan besproken. En het presidium ziet toe op het functioneren van de agendacommissie. De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden ook opgenomen dus later terug te luisteren/kijken.

Noot: Gebiedsgericht ontmoeten. De gemeenteraad gaat elke maand bij twee kernen van de gemeente op bezoek om in gesprek te komen met inwoners. Het zogenaamde gebiedsgericht ontmoeten. In vier rondes gaan de inwoners en raads- en burgerleden met elkaar ‘speeddaten’ over vier verschillende onderwerpen die vanuit het desbetreffende dorp/stadje worden aangedragen. De gemeenteraad wil zo op een laagdrempelige manier

Noot: de werkgeverscommissie De werkgeverscommissie is namens de gemeenteraad de werkgever van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren. De griffier geeft leiding aan de griffie en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de griffie. De griffier neemt medewerkers aan en gaat als direct leidinggevende over hun werk en werkzaamheden en functioneren. Er is in principe maandelijks overleg tussen de griffier en de werkgeverscommissie. De commissie kan als klankbord dienen voor de griffier. De commissie rapporteert de raad en haalt ook informatie op vanuit de raad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *