Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/7

Het was deze week voorjaars/crocusvakantie. Het politieke werk ligt echter ook dan niet (helemaal) stil. Zo sprak ik maandag telefonisch met een lid van onze adviesraad sociaal domein (ASD raad) over Klantprofiel 4 en de pilot voor betere samenwerking tussen consulenten van de gemeente en Werkzaak in de begeleiding van inwoners in de bijstand die niet direct aan een baan geholpen kunnen worden maar in de toekomst wellicht wel. In West Betuwe hebben we ons al hele raad in de vorige raadsperiode hard gemaakt om de dienstverlening aan mensen in de bijstand die (nog lang) niet aan het werk kunnen vooral zelf te doen als gemeente. En daarbij vooral in te zetten op mee kunnen doen (activeren) waar dat kan. We moesten wel even goed in de stukken duiken om te snappen hoe de pilot nou precies bedoeld is. Gelukkig kwamen we er uit.

Het is fijn om als raadslid zulke contacten te hebben en elkaar over en weer te informeren en spreken. NB: de adviesraad sociaal domein (ASD) is blij dat ze eindelijk ook een eigen website hebben waar zij voor inwoners te vinden zijn en zij de verslagen van hun bijeenkomsten, de adviezen aan de gemeente etc. openbaar kunnen maken. Zie: https://www.wegwijsinwestbetuwe.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/adviesraad-sociaal-domein.

De dinsdagochtend zat ik achter mijn laptop om, zoals afgesproken met andere raadsfracties, een amendement voor het dekkingsplan brandweer te schrijven. Ik kon daarbij dankbaar gebruik maken van mijn gewoonte om tijdens bijeenkomst overal aantekeningen van te maken (al heb ik soms wel moeite om mijn eigen schrift te ontcijferen…). Na nog wat heen en weer gemail met de fractie van de SGP kon vrijdagochtend een definitief amendement de deur uit. Volgende week dinsdag komt het in de gemeenteraad ter stemming en nu al voldoende steun hiervoor. Zou mooi zijn als het unaniem wordt aangenomen.

Woensdagochtend het (bijna) wekelijkse overleg met de wethouder. Dit keer weer bij Jan thuis in Beesd. Naast over diverse zaken bijpraten ook de motie van GroenLinks over een ‘richtlijn toegankelijk West Betuwe’ besproken. Klinkt sympathiek maar of het wijs is met het huidige tekort aan menskracht binnen de ambtelijke organisatie is ook de vraag. Lastig dilemma dus.

Woensdagmiddag dook ik in het dossier overkapte pioenrozenteelt in mijn dorp. Huis aan huis was ook een flyer met foto bezorgd, afkomstig van een aantal omwonenden. Het roept nogal wat emoties op. Het komt, omdat het bij wijze van spreken bijna in mijn achtertuin is, ook nog eens extra dichtbij.

Het hele rood omkaderde gebied, nu vooral boomgaard, zou de komende tien jaar overkapt mogen worden voor de teelt van pioenrozen

Woensdagavond was het maandelijkse gebiedsgericht ontmoeten in Deil en in Est. Vic en ik togen naar een van de kleinere dorpen van West Betuwe (voormalig Neerijnen). Er was een grote opkomst. De bijeenkomst leek in eerste instantie gekaapt te worden door een grote groep inwoners van buiten Est (voornamelijk Opijnen maar ook uit Wadenoyen, gemeente Tiel) die onder aanvoering van Melvin Kőnings (oud VVD wethouder van de voormalige gemeente Geldermalsen, tegenwoordig inwoner van Ophemert) aandacht opeisten voor de  bezwaren die zij hebben tegen de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg voor de wij wijk Passewaaij in Tiel. Gelukkig werd dit met behulp van de avondvoorzitter (Jos van Maanen van de SGP) en griffie (Elisabeth) in goede banen geleid. Melvin kreeg een kleine tien minuten de tijd om het probleem op tafel te leggen en daarna zou in de pauze nog gesproken kunnen worden met de aanwezige (burger)raadsleden. Met wat gemor werd toen aan de tafels plaats gemaakt voor louter Estenaren en de (burger)raadsleden om over de vier door inwoners aangedragen onderwerpen te spreken. Est mag dan klein zijn, de betrokkenheid van de inwoners is groot. Net als in andere kleine kernen is het voortbestaan van voorzieningen zoals een school en dorpshuis het belangrijkste onderwerp van gesprek.  Ondanks de wat valse start uiteindelijk een fijne avond met goede gesprekken.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/6

De agendacommissie van maandag 12 februari was weer vergezeld van soep en broodjes aangezien we steeds al om 6 uur ’s avonds vergaderen. Aansluitend hadden we als voorzitters een voorzitterstraining die iets na half 8 startte. Nu had ik eerder al een voorzitterstraining via de Gelderland Academie gevolgd, in het gemeentehuis van Druten met andere raadsleden uit de regio Rivierenland, en had nu niet het idee dat de training veel nieuws zou brengen. Toch was dat zo, misschien ook omdat we als West Betuwenaren onder elkaar waren en veel meer tot he point wisten te komen. Benieuwd of ik als ik weer mag voorzitten kan toepassen wat we besproken hebben. De cursusleider was iig een verademing.  

De apparatuur liet ons af en toe in de steek, in het vernieuwde gemeentehuis gaat dat hopelijk beter.

Dinsdag 13 februari had ik om 17.30 uur een ‘lange’ fractie gepland met daarbij eten en dit keer voor het eerst in het vernieuwde gemeentehuis. Met alle raads- en burgerleden en ook onze voorzitter Simone was er. Ik had pizza en pasta laten bezorgen. Bijzonder om de bestelling te kunnen ontvangen in de hal van het gemeentehuis (burgerzaken is open op dinsdagavond voor afspraken met inwoners). Normaal niet ons gebruik, maar dit gaf ons wel de tijd voor een goed gesprek met elkaar over de toekomst van de fractie en D66 West Betuwe. Mede naar aanleiding van de aangekondigde emigratie van Ingrid en haar gezin naar Zweden. 

Voor elk wat wils, en genoeg voor de laatkomers 😉

Aansluitend waren er twee oordeelsvormende vergaderingen. Hopelijk voor het laatst op de tijdelijke locaties. Ingrid en Pieter haastten zich naar bijeenkomst 2 in de brandweerzaal aan de Rijnstraat. Waar het voorstel kleine windmolens op de agenda stond. Er moet nog een amendement komen om het voorstel in de komende raadsvergadering te kunnen vaststellen. Vic en ik gingen naar de Lingeborgh voor oordeelsvorming 1 waar we het onder andere over de APV hadden en het dekkingsplan voor de brandweerzorg, vorige week kregen we daar in Beesd uitleg over. Dat riep nogal wat zorg op, raadsbreed. Ik ga er een amendement voor schrijven. Of het iets uithaalt? De toekomst zal het uitwijzen.

Altijd handig als je even kan terugzoeken wat er ook alweer de vorige dag besproken was

Woensdag 14 februari was een dag waarop ik diverse keren op pad was en net zoveel keren nat regende. Om 10 uur overleg op het gemeentehuis met Elisabeth van de griffie en Lydi Groenwegen van GroenLinks over de expertmeeting over het burgerberaad die we voor begin september aan het voorbereiden zijn. Daarna een gezellige lunch bij Locals, samen met wederhelft en dochter. Om vervolgens weer nat te regenen onderweg terug naar het gemeentehuis – waar ik mijn fiets overdekt gestald had laten staan – voor overleg met onze wethouder Jan, dit keer eens in de middag. Altijd goed om regelmatig bij te praten.

Met verregende coupe, dat dan weer wel…

’s Avonds om 20.00 uur was ik weer in het gemeentehuis want er stond een werksessie over de gemeenschappelijke regelingen (10 stuks) op de agenda. Als D66 waren we goed vertegenwoordigd (Vic en Pieter waren er ook) en hebben we ons met collega (burger)raadsleden gebogen over de in te dienen zienswijzen op de vernieuwde regelingen. Het was een fijne maar wel intensieve manier van werken die goed was voorbereid door de griffie. Met tijdens de sessie ook goede ondersteuning van Hans, Fatih en Katinka. Dat het zo goed werkte was misschien ook te danken aan het feit dat we allemaal, ongeacht onze politieke kleur, het belang van invloed van gemeenteraden op gemeenschappelijke regelingen inzien.

Donderdagavond waren Pieter en ik te gast bij de informatieavond van het college, Wil Kosterman, over laaggeletterdheid. In de Pluk in Geldermalsen. Waar we in het digitaalhuis van de bibliotheek (nog steeds trots op de motie die ik jaren geleden in de raad van Geldermalsen indiende en die het mogelijk maakte dat het digitaalhuis in Geldermalsen kwam). Helaas waren verder alleen de fractievoorzitter van het CDA en een burgerraadslid van de VVD gekomen.

De verhalen van de ervaringsdeskundigen, de taalambassadeurs, waren indrukwekkend. Je kunt je zonder hen eigenlijk niet voorstellen wat het betekent niet (goed) te kunnen lezen.

Het maakte wel dat we redelijk diep op de problematiek van laaggeletterdheid konden ingaan. Met input vanuit de GGD, ROC Rivor, Bibliotheek Rivierenland en vooral ook van de taal ambassadeurs die hun ervaringsdeskundigheid inzetten om laaggeletterdheid meer onder de aandacht te brengen.

We kregen ook een workshop waarin we probeerden uit te vogelen welke materialen (leesvoer) voor welke persoon met in meer of mindere mate last van laaggeletterdheid geschikt zouden zijn.

Vrijdagochtend om 11 uur opnieuw naar het gemeentehuis. Voor de werkgeverscommissie. Ik was hem bijna vergeten want normaal gesproken is deze op de laatste vrijdag van de maand. Aangezien het volgende week schoolvakantie was deze een week eerder. Al lijkt het er ook op dat veel raadsleden deze week al vakantie/carnaval vierden.

Daartussendoor stukken lezen, mailtjes lezen van bezorgde inwoners (over overkapping over pioenrozen, over het landgoed langs de Linge in Buurmalsen), mailtjes beantwoorden over vergaderingen die gepland moeten worden (ik zit in de klankbordgroep RES maar die bijeenkomsten werden vaak gepland op tijden dat ik andere bijeenkomsten heb) en dergelijke. Never a dull moment.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/5

De week ging maandagavond 5 februari om 19 uur van start met een informatiebijeenkomst op het kantoor van de AVRI in Geldermalsen. Speciaal voor raadsleden van de acht Rivierenlandse gemeenten waarvoor de AVRI werkzaam is. De opkomst was, wellicht vanwege het vroege uur, niet echt groot. Een aantal raadsleden nam digitaal deel, al leverde dat af en toe wel problemen op. Zelf heb ik het niet zo op dat hybride vergaderen. Ik ben liefst live aanwezig. Vanuit West Betuwe waren we met z’n vieren (wel uit vier verschillende fracties gelukkig). Altijd goed om zo’n bijeenkomst bij te wonen, al was het maar voor de contacten met raadsleden uit buurgemeenten.

Onderwerp van de avond was vooral uitleg over de diverse BV’s die die op verschillende manieren aan de AVRI ‘hangen’. Over de verschillen tussen Avri als gemeenschappelijke regeling, de BV’s Realisatie (waarbij de mogelijkheid van verwerking van afval – grondstoffen – op de eigen locatie in Geldermalsen ter sprake kwam) en Solar (zonnepark, met verdere samenwerking met Betuwewind) en de Coöperatie Cirtex.

Cirtex vind ik zelf de mooiste. Een combinatie van afvalverwerking (textiel) en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enthousiast mee begonnen, in de praktijk toch lastiger om goed van de grond te krijgen.

Dinsdagmiddag 6 februari nam ik deel aan een GALA- werkbijeenkomst in het dorpshuis van Rhenoy. GALA staat voor gezond en actief leven akkoord. In feite een bundeling van activiteiten waarvoor allerlei subsidies vanuit het Rijk (zogenaamde Spuks – specifieke uitkeringen) ontvangen zijn.

Jan de Geus mocht de aftrap doen

Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe ik hier als gemeenteraadslid bij terecht ben gekomen, ik heb ooit een uitnodiging voor eerdere bijeenkomsten gehad, maar wellicht was dat als actief inwoners zijnde. Ik heb toen wel aangegeven belangstelling te hebben voor vervolgbijeenkomsten. Dit was de derde bijeenkomst.

Na diverse ‘pitches’ gingen we uiteen om in twee rondes in wisselende samenstelling van groepjes mensen uit de praktijd over de gepitchtte onderwerpen te spreken. Zoals over hoe eenzaamheid tegen te gaan, mantelzorg, mentale gezondheid, welzijn op recept.

Het heeft bij mij in ieder geval weer tot een aantal nieuwe inzichten en contacten geleid (waaronder iemand met de functie van ‘community librarian’). En we dachten na over de inzet van een ‘Plukbus’ die als een soort van SRV-bus nieuwe stijl activiteiten naar de kernen kan brengen.

Wethouder Wil Kosterman (Dorpsbelangen) mocht de bijeenkomst afsluiten

Op de beeldvormende bijeenkomsten van dinsdagavond stond in de Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen het plan voor het terughalen van vergunningen verlening, toezicht en handhaving bouwen (VTH) vanuit de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) op de agenda. We willen die taken weer zelf doen, omdat we denken dat beter te kunnen. Of dat zo is, en kan en of dat ook financieel haalbaar/verantwoord is, is nu in onderzoek. De eerste indicaties geven aan dat metn name financieel dit nog erg lastig kan worden. Deze toch wel taaie en ingewikkelde materie mochten Ingrid en Vic tot zich nemen.

Zelf was ik na de Gala bijeenkomst die gelukkig met soep en een broodje werd afgesloten met Pieter naar het Klokhuis in Beesd om geïnformeerd te worden over het beleid ten aanzien van evenementenvergunningen en de nieuwe dekkingsplannen voor de brandweerzorg in onze gemeente en de regio.

Foto Joanne Bredero

Over het vergunningenbeleid van de gemeente is veel te doen geweest. Er is hard gewerkt om de vergunningsaanvraag te vergemakkelijken en organisatoren van evenementen (waaronder bijvoorbeeld ook het organiseren van markten en avondvierdaagsen vallen) beter te ondersteunen bij de aanvragen. Op 1 februari was er ook al een bijeenkomst voor organisaties. De nieuwe aanpak kreeg waardering, ook het voornemen om een evenementencommissie in te stellen, met daarin vertegenwoordigers van organisatoren, verdient lof.

Over de plannen voor de brandweerzorg was wel zorg. Zo verdwijnen er bij vier van de zes brandweerposten in West Betuwe taken/voertuigen. Geen bezuinigingsactie, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland Zuid waaronder ook de brandweer in West Betuwe valt. Er is vooral gekeken naar hoe efficiënter gewerkt kan worden. Het meeste pijn doet het verplaatsen van een hulpverleningsvoertuig vanuit Geldermalsen naar Zaltbommel. Diverse vrijwilliger brandweermannen van deze post waren dan ook aanwezig om de uitleg aan te horen.

Ik gaf na afloop van de presentatie onze, door de hele raad gevoelde, zorg aan over of wel voldoende aandacht is geschonken aan wat dit plan doet met de vrijwilligers. Het gevoel overheerst dat er steeds meer ‘afgepakt’ wordt. Zeker als ook teruggekeken wordt naar wat er de afgelopen jaren al meer aan materieel is weggehaald bij de post in Geldermalsen en herverdeeld over de regio. Materieel waarin wel door de gemeente was geïnvesteerd. Het is in een samenwerkingsverband zoals de veiligheidsregio een vrijwel onbegonnen zaak om te proberen iets te veranderen. Na afloop van de presentatie met de manschappen gesproken en besloten om samen met de fractie van de SGP om een aanvulling op de positieve reactie van het college te schrijven. Het hulpverleningsvoertuig behouden lijkt niet mogelijk. Wel willen we het verzoek doen om bijvoorbeeld pilots (ten behoeve van nieuwe technieken in de brandweerzorg) bij de post Geldermalsen onder te brengen. Vooral om de motivatie onder de vrijwilligers hoog te houden. Juist die motivatie is van belang voor de toekomst.

Deze week was mijn overleg met Jan op de woensdagmiddag 7 februari gepland. Na ons overleg maakte ik met behulp van onze plv griffier Fatih gebruik van een A3 kopieerapparaat in het gemeentehuis. Ik had onlangs namelijk een bijzondere (historisch) informatieboekje over de plannen voor woningbouw in de gemeente Geldermalsen in handen gekregen uit april 1990. Als nog redelijk nieuwe inwoner van die gemeente kon ik me nog herinneren dat dit bij ons op de deurmat lag. Ik was destijds onder de indruk van hoe wij als inwoners geïnformeerd en betrokken werden. Niet alles uit het verleden is natuurlijk herhaalbaar maar er zijn echt wel lessen te trekken uit het verleden. De kopieën (want het origineel bewaar ik uiteraard zelf) heb ik bij het bestuurssecretariaat afgegeven voor de wethouder die over wonen gaat.

Woensdagavond was de extra informatieavond over de gevolgen van het vaststellen van de spreidingswet door de Eerste Kamer.

In feite voor mij een herhaling van de avond in de werkgroep Nieuwkomers maar goed om de hele raad op hetzelfde niveau van informatie te krijgen. Niet iedereen was aanwezig maar ik was blij dat we namens D66 met z’n vieren aanwezig waren (ook Ingrid, Vic en Pieter en Vic waren er bij). Ook de pers was uitgenodigd, goed dat in alle openheid gesproken is door de burgemeester en onze D66 wethouder Jan de Geus. Het is een uitermate gevoelig thema, zeker ook gezien het verleden van Geldermalsen. Duidelijk werd in ieder geval dat het nu een wettelijke verplichting is. Het is dus niet de vraag of maar hoe we de opvang van 331 asielzoekers in West Betuwe gaan organiseren. Op 5 maart vergaderen we hier als gemeenteraad verder over. Inwoners kunnen aan het begin van de vergadering inspreken.  Als inwoner krijg je de kans om aan het begin van de vergadering 5 minuten te spreken. Hiervoor moet je je van tevoren aanmelden. De vergadering is ook op afstand via internet te volgen.

NB: het gaat om het langdurig (minimaal 5 jaar) beschikbaar stellen van 331 bedden. Dat zal niet zo sober zijn als de noodopvang zoals we drie maanden in Vuren hebben gehad maar zeker niet luxe. Omdat we in West Betuwe in principe kiezen voor kleinschaligheid (in ieder geval minder dan 100 personen per locatie) moeten we als gemeente dit zelf organiseren. Per ‘bed’ ontvangt de gemeente een vergoeding waarmee bouw/verbouw en exploitatie mogelijk is. Omdat we er niet zelf geld op willen toeleggen, en er minimumeisen aan een locatie worden gesteld, zijn heel kleine locaties (van 10 of minder) financieel waarschijnlijk niet mogelijk.  

Het Kontakt schreef hier ook over.

https://www.hetkontakt.nl/westbetuwe/nieuws/377187/opvang-331-asielzoekers-in-west-betuwe

Donderdag 8 februari waren we als fractievoorzitters uitgenodigd voor en diner met uitleg over de plannen van/bij de golfbaan The Dutch in Spijk (uiteraard over de aanpak van de staalslakken problematiek) maar ik heb aangegeven dat ik me daar heel ongemakkelijk bij voel en bovendien was afgesproken om met de hele raad, inclusief burgerleden dit te bespreken. Daar waren de meeste fractievoorzitters het mee eens. Dus onverwacht een avondje vrij. Er komt een andere afspraak.

NB: gemeenschappelijk regelingen zoals de AVRI.

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Dit zijn meestal gemeenten, maar een samenwerking tussen overheidslagen (gemeenten, provincies en waterschappen) komt ook voor. In West Betuwe maken we deel uit van heel wat van die regelingen. Zoals de AVRI (van acht gemeentes in Rivierenland) en de ODR (de acht gemeenten in Rivierenland en de Provincie Gelderland). Het gaat dan vaak om taken die lastig of niet uit te voeren zijn door een enkele gemeente. Het gaat in principe om uitvoering. Daar bemoeit een gemeenteraad zich meestal niet direct mee. Waar een gemeenteraad zich wel mee bemoeit is bepalen wat er moet gebeuren. Het beleid maken oftewel kaders stellen. In het bestuur van een GR zitten wethouders/burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Zij zien toe op de uitvoering. In een GR waaraan meerdere gemeenten/overheden deelnemen wordt dat beleid maken door een gemeenteraad een stuk lastiger omdat we er niet meer alleen over gaan. Elke gemeenteraad in Nederland worstelt hiermee. We proberen allemaal om hier meer ‘grip’ op te krijgen. Daarvoor loop in Rivierenland ook een heel proces. Via de griffierkring, via de agendacommissie van de regio (waaraan ik namens de gemeenteraad van West Betuwe deelneem, al lukt bijwonen soms niets omdat er tegelijkertijd andere vergaderingen zijn) en via bijzondere regionale raadsbijeenkomsten waarin geprobeerd wordt een en ander af te stemmen. Het is en blijft lastig waarbij raadsleden vaak het gevoel hebben dat ze niets in te brengen hebben. Het is fijn als je dan in ieder geval zoals wij van D66 met D66 fracties in andere gemeenten contact hierover kunt hebben (we hebben een speciale D66 Rivierenland appgroep voor in het leven geroepen).

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/4

Dinsdag fractievergadering 19.00 uur. Twee keer per maand houden we als fractie (raadsleden en burgerraadsleden) een fractievergadering van ongeveer een uur. Ter voorbereiding op vergaderingen, om onderwerpen ter bespreking te verdelen, om vergaderingen die geweest zijn te evalueren enzovoort.  De ene keer is het voorafgaand aan een oordeelsvormende vergadering (waarin gedebatteerd wordt over voorstellen en besloten wordt of voorstellen ook voor vaststelling naar de maandelijkse raadsvergadering gaan) en de andere keer voorafgaand aan de raadsvergadering. Hadden we de vorige fractie de griffie op bezoek, dit keer bereidden we ons vooral voor op de besluitvorming later die avond.

Dinsdagavond was misschien wel de laatste officiële raadsvergadering in de Lingeborgh. Hopelijk zitten we met de februari raad eindelijk in onze nieuwe raadszaal en zijn de vergadering liver met videoverbinding te volgen. Dat zal even wennen worden.

afscheid van deze tijdelijke vergader locatie

Deze avond begon met het afscheid van de CDA fractievoorzitter Ton Miltenburg. Naast de burgemeester hield hij zelf ook een korte afscheidsspeech. Vervolgens werd zijn opvolger geïnstalleerd en ook nog van twee burgerraadsleden van het CDA.

Het meest heikele punt van de avond was het initiatiefvoorstel over de woningbouw van oppositiepartijen SGP, VVD en CDA. De burgemeester had het in zijn nieuwjaarstoespraak over dat woorden er toe doen, dat was heel toepasselijk voor de discussie over dit voorstel. Allereerst was de manier waarop het stuk was opgesteld niet al te positief over het handelen van het college. Niet handig als je wat van ze wilt. Het voorstel was dat de raad en inwoners goed geïnformeerd worden over de woningbouwplannen, ook voor coalitiepartijen geen issue. Natuurlijk willen wij dat ook. Maar de daadwerkelijk planning door de raad te laten vaststellen, daar vond het college toch wel wat van. Dat leek er toch wel veel op dat de raad ‘op de stoel van het college wilde zitten’ zoals dat dan wel wordt genoemd. En zou ook nog eens vertragend kunnen werken. Na veel discussie volgde een schorsing. Daarin werd in een lokaal naast de aula waarin de raad plaats vond (‘achterkamertje’ zou je dat kunnen noemen) uiteindelijk een compromis gevonden waar twee van de indieners mee konden leven. In plaats van prioriteiten en planning te willen laten vaststellen door de raad werd de term ‘richtinggevende uitspraken’ opgenomen.

Met raadsleden van Dorpsbelangen, D66, Verenigd West Betuwe, de ChristenUnie, CDA en SGP

Dit bleek na opnieuw beraad, nu tussen de oppositiepartijen, echter niet op voldoende steun te kunnen rekenen.

Dus werd het oorspronkelijke voorstel ter stemming gebracht, en, niet verrassend, kreeg dit voorstel geen meerderheid. Met weer een duidelijke scheiding in de stemverhoudingen tussen oppositie en coalitie.

Woensdagochtend stond eigenlijk mijn wekelijkse overleg met de wethouder op de agenda maar in plaats daarvan was ik (met de trein) op weg naar een lunchbijeenkomst in Nieuwspoort, bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Nieuwspoort zit wel bij de achteringang van de (tijdelijke huisvesting van de) Tweede Kamer

Dit keer niet zozeer als lokale politicus maar als ervaringsdeskundige/naaste. Georganiseerd door Ieder(in) en VGN (Gehandicaptenzorg Nederland) om de doelgroep van de gehandicaptenzorg en mensen met een beperking beter bij de (nieuwe) Kamerleden op het netvlies te krijgen. Als ouder van een inmiddels volwassen dochter met autisme en een verstandelijke beperking een andere manier van belangenbehartiging dan het raadslidmaatschap, maar wel net zo belangrijk.

Er zijn natuurlijk nog veel meer organisaties aan het lobbyen voor de diverse belangen. Ook als kamerlid zal je je niet snel vervelen.
Van links naar rechts: Thomas Ronnes (Iederin), Rita Boer Rookhuiszen (ervaringsdeskundige), Illya Soffer (Iederin), Dick Cochius (ervaringsdeskundige), Lotte van der Meer (Iederin), Gregory Dunker (ervaringsdeskundige).

Op diverse (social) media kom je mij misschien binnenkort tegen omdat ik als ervaringsdeskundige voor Ieder(in) de campagne ondersteun. Dit mede onder de aandacht brengen wordt zeer op prijs gesteld.

Woensdagavond kwam de werkgroep nieuwkomers bij elkaar. Op een partij na waren alle fracties in de werkgroep vertegenwoordigd. De kogel is namelijk door de kerk, de spreidingswet is (gelukkig) ook door de Eerste Kamer aangenomen. En dat gaat nogal wat betekenen voor West Betuwe. Een eerste aanwijzing vanuit Den Haag geeft de noodzaak tot opvang van 331 asielzoekers aan, in ieder geval voor de komende 5 jaar. Hoe we daar raad en inwoners zoveel mogelijk bij betrekken is uitvoerig besproken. Het gaat een intensief traject worden.

Donderdagavond waren Pieter en ik met nog een aantal raadsleden te gast in De Pluk op uitnodiging van de adviesraad sociaal domein. Sprekers waren de voorzitter van de adviesraad, Jan de Geus als wethouder sociaal domein, Elfriede Boer (directeur Werkzaak, waar de participatiewet – uitkeringen –  voor de 8 Rivierenlandse gemeenten wordt uitgevoerd) en Marco van de Westerlaak (directeur Welzijn West Betuwe). Daarna werd met de aanwezigen gediscussieerd over een aantal ontwikkelingen. Mooi initiatief van de adviesraad, jammer dat er maar 3 fracties (Dorpsbelangen, SGP en D66) waren vertegenwoordigd. Helaas zijn er soms meerdere bijeenkomsten tegelijkertijd en de keuzes waar naar toe te gaan lastig.

Vrijdagochtend coalitie overleg. De raadsvergadering nabesproken, met ieders verbazing over enorme felheid van met name de VVD op social media over het niet aannemen van het voorstel. Alsof er verkiezingen zitten aan te komen. Terwijl we over het doel, zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen bouwen, in feite als raad wel eens zijn. De grote zorg is of dat voldoende betaalbare woningen zullen zijn. En de externe factoren, krapte in het energienetwerp, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende bouwkosten etc. die ons parten spelen. Om toch versnelling te krijgen in de bouw in West Betuwe komt als gevolg op een door ons ingediende motie in ieder geval een adviesraad wonen met experts om te kijken hoe en waar we de bouw sneller kunnen laten realiseren. Dan helpt het natuurlijk ook niet als er opeens plannen liggen voor een landgoed met zes grote villa’s, in de uiterwaard van de Linge tegenover de jachthaven en heemtuin in Geldermalsen. Terecht worden daar grote vraagtekens bij gezet want waar zijn de betaalbare woningen voor Buurmalsen dan? En vooral ook, waarom zijn we hier als raad niet eerder bij betrokken? Veel staat en valt bij goede en tijdige communicatie. Met raad en met inwoners.

Noot: Burgerraadsleden. Elke fractie in de gemeenteraad mag zich laten ondersteunen door maximaal 3 burgerraadsleden (en andere gemeenten heet dit ook wel duo-raadslid of commissielid). Zij worden net als ‘gewone’ raadsleden beëdigd, mogen alle stukken inzien en hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als raadsleden. Het enige verschil is verder dat zij niet aan een officiële besluitvormende raadsvergadering mogen deelnemen. Alleen de  31 raadsleden mogen echte besluiten nemen. In totaal zijn er 10 fracties dus kunnen er ook 30 burgerraadsleden zijn. Voor onze fractie zijn Vic Bogerman, Pieter van Zoest en Marieke Vermeulen als D66 burgerraadsleden benoemd.