Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/4

Dinsdag fractievergadering 19.00 uur. Twee keer per maand houden we als fractie (raadsleden en burgerraadsleden) een fractievergadering van ongeveer een uur. Ter voorbereiding op vergaderingen, om onderwerpen ter bespreking te verdelen, om vergaderingen die geweest zijn te evalueren enzovoort.  De ene keer is het voorafgaand aan een oordeelsvormende vergadering (waarin gedebatteerd wordt over voorstellen en besloten wordt of voorstellen ook voor vaststelling naar de maandelijkse raadsvergadering gaan) en de andere keer voorafgaand aan de raadsvergadering. Hadden we de vorige fractie de griffie op bezoek, dit keer bereidden we ons vooral voor op de besluitvorming later die avond.

Dinsdagavond was misschien wel de laatste officiële raadsvergadering in de Lingeborgh. Hopelijk zitten we met de februari raad eindelijk in onze nieuwe raadszaal en zijn de vergadering liver met videoverbinding te volgen. Dat zal even wennen worden.

afscheid van deze tijdelijke vergader locatie

Deze avond begon met het afscheid van de CDA fractievoorzitter Ton Miltenburg. Naast de burgemeester hield hij zelf ook een korte afscheidsspeech. Vervolgens werd zijn opvolger geïnstalleerd en ook nog van twee burgerraadsleden van het CDA.

Het meest heikele punt van de avond was het initiatiefvoorstel over de woningbouw van oppositiepartijen SGP, VVD en CDA. De burgemeester had het in zijn nieuwjaarstoespraak over dat woorden er toe doen, dat was heel toepasselijk voor de discussie over dit voorstel. Allereerst was de manier waarop het stuk was opgesteld niet al te positief over het handelen van het college. Niet handig als je wat van ze wilt. Het voorstel was dat de raad en inwoners goed geïnformeerd worden over de woningbouwplannen, ook voor coalitiepartijen geen issue. Natuurlijk willen wij dat ook. Maar de daadwerkelijk planning door de raad te laten vaststellen, daar vond het college toch wel wat van. Dat leek er toch wel veel op dat de raad ‘op de stoel van het college wilde zitten’ zoals dat dan wel wordt genoemd. En zou ook nog eens vertragend kunnen werken. Na veel discussie volgde een schorsing. Daarin werd in een lokaal naast de aula waarin de raad plaats vond (‘achterkamertje’ zou je dat kunnen noemen) uiteindelijk een compromis gevonden waar twee van de indieners mee konden leven. In plaats van prioriteiten en planning te willen laten vaststellen door de raad werd de term ‘richtinggevende uitspraken’ opgenomen.

Met raadsleden van Dorpsbelangen, D66, Verenigd West Betuwe, de ChristenUnie, CDA en SGP

Dit bleek na opnieuw beraad, nu tussen de oppositiepartijen, echter niet op voldoende steun te kunnen rekenen.

Dus werd het oorspronkelijke voorstel ter stemming gebracht, en, niet verrassend, kreeg dit voorstel geen meerderheid. Met weer een duidelijke scheiding in de stemverhoudingen tussen oppositie en coalitie.

Woensdagochtend stond eigenlijk mijn wekelijkse overleg met de wethouder op de agenda maar in plaats daarvan was ik (met de trein) op weg naar een lunchbijeenkomst in Nieuwspoort, bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Nieuwspoort zit wel bij de achteringang van de (tijdelijke huisvesting van de) Tweede Kamer

Dit keer niet zozeer als lokale politicus maar als ervaringsdeskundige/naaste. Georganiseerd door Ieder(in) en VGN (Gehandicaptenzorg Nederland) om de doelgroep van de gehandicaptenzorg en mensen met een beperking beter bij de (nieuwe) Kamerleden op het netvlies te krijgen. Als ouder van een inmiddels volwassen dochter met autisme en een verstandelijke beperking een andere manier van belangenbehartiging dan het raadslidmaatschap, maar wel net zo belangrijk.

Er zijn natuurlijk nog veel meer organisaties aan het lobbyen voor de diverse belangen. Ook als kamerlid zal je je niet snel vervelen.
Van links naar rechts: Thomas Ronnes (Iederin), Rita Boer Rookhuiszen (ervaringsdeskundige), Illya Soffer (Iederin), Dick Cochius (ervaringsdeskundige), Lotte van der Meer (Iederin), Gregory Dunker (ervaringsdeskundige).

Op diverse (social) media kom je mij misschien binnenkort tegen omdat ik als ervaringsdeskundige voor Ieder(in) de campagne ondersteun. Dit mede onder de aandacht brengen wordt zeer op prijs gesteld.

Woensdagavond kwam de werkgroep nieuwkomers bij elkaar. Op een partij na waren alle fracties in de werkgroep vertegenwoordigd. De kogel is namelijk door de kerk, de spreidingswet is (gelukkig) ook door de Eerste Kamer aangenomen. En dat gaat nogal wat betekenen voor West Betuwe. Een eerste aanwijzing vanuit Den Haag geeft de noodzaak tot opvang van 331 asielzoekers aan, in ieder geval voor de komende 5 jaar. Hoe we daar raad en inwoners zoveel mogelijk bij betrekken is uitvoerig besproken. Het gaat een intensief traject worden.

Donderdagavond waren Pieter en ik met nog een aantal raadsleden te gast in De Pluk op uitnodiging van de adviesraad sociaal domein. Sprekers waren de voorzitter van de adviesraad, Jan de Geus als wethouder sociaal domein, Elfriede Boer (directeur Werkzaak, waar de participatiewet – uitkeringen –  voor de 8 Rivierenlandse gemeenten wordt uitgevoerd) en Marco van de Westerlaak (directeur Welzijn West Betuwe). Daarna werd met de aanwezigen gediscussieerd over een aantal ontwikkelingen. Mooi initiatief van de adviesraad, jammer dat er maar 3 fracties (Dorpsbelangen, SGP en D66) waren vertegenwoordigd. Helaas zijn er soms meerdere bijeenkomsten tegelijkertijd en de keuzes waar naar toe te gaan lastig.

Vrijdagochtend coalitie overleg. De raadsvergadering nabesproken, met ieders verbazing over enorme felheid van met name de VVD op social media over het niet aannemen van het voorstel. Alsof er verkiezingen zitten aan te komen. Terwijl we over het doel, zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen bouwen, in feite als raad wel eens zijn. De grote zorg is of dat voldoende betaalbare woningen zullen zijn. En de externe factoren, krapte in het energienetwerp, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende bouwkosten etc. die ons parten spelen. Om toch versnelling te krijgen in de bouw in West Betuwe komt als gevolg op een door ons ingediende motie in ieder geval een adviesraad wonen met experts om te kijken hoe en waar we de bouw sneller kunnen laten realiseren. Dan helpt het natuurlijk ook niet als er opeens plannen liggen voor een landgoed met zes grote villa’s, in de uiterwaard van de Linge tegenover de jachthaven en heemtuin in Geldermalsen. Terecht worden daar grote vraagtekens bij gezet want waar zijn de betaalbare woningen voor Buurmalsen dan? En vooral ook, waarom zijn we hier als raad niet eerder bij betrokken? Veel staat en valt bij goede en tijdige communicatie. Met raad en met inwoners.

Noot: Burgerraadsleden. Elke fractie in de gemeenteraad mag zich laten ondersteunen door maximaal 3 burgerraadsleden (en andere gemeenten heet dit ook wel duo-raadslid of commissielid). Zij worden net als ‘gewone’ raadsleden beëdigd, mogen alle stukken inzien en hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als raadsleden. Het enige verschil is verder dat zij niet aan een officiële besluitvormende raadsvergadering mogen deelnemen. Alleen de  31 raadsleden mogen echte besluiten nemen. In totaal zijn er 10 fracties dus kunnen er ook 30 burgerraadsleden zijn. Voor onze fractie zijn Vic Bogerman, Pieter van Zoest en Marieke Vermeulen als D66 burgerraadsleden benoemd.  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *