Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/5

De week ging maandagavond 5 februari om 19 uur van start met een informatiebijeenkomst op het kantoor van de AVRI in Geldermalsen. Speciaal voor raadsleden van de acht Rivierenlandse gemeenten waarvoor de AVRI werkzaam is. De opkomst was, wellicht vanwege het vroege uur, niet echt groot. Een aantal raadsleden nam digitaal deel, al leverde dat af en toe wel problemen op. Zelf heb ik het niet zo op dat hybride vergaderen. Ik ben liefst live aanwezig. Vanuit West Betuwe waren we met z’n vieren (wel uit vier verschillende fracties gelukkig). Altijd goed om zo’n bijeenkomst bij te wonen, al was het maar voor de contacten met raadsleden uit buurgemeenten.

Onderwerp van de avond was vooral uitleg over de diverse BV’s die die op verschillende manieren aan de AVRI ‘hangen’. Over de verschillen tussen Avri als gemeenschappelijke regeling, de BV’s Realisatie (waarbij de mogelijkheid van verwerking van afval – grondstoffen – op de eigen locatie in Geldermalsen ter sprake kwam) en Solar (zonnepark, met verdere samenwerking met Betuwewind) en de Coöperatie Cirtex.

Cirtex vind ik zelf de mooiste. Een combinatie van afvalverwerking (textiel) en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enthousiast mee begonnen, in de praktijk toch lastiger om goed van de grond te krijgen.

Dinsdagmiddag 6 februari nam ik deel aan een GALA- werkbijeenkomst in het dorpshuis van Rhenoy. GALA staat voor gezond en actief leven akkoord. In feite een bundeling van activiteiten waarvoor allerlei subsidies vanuit het Rijk (zogenaamde Spuks – specifieke uitkeringen) ontvangen zijn.

Jan de Geus mocht de aftrap doen

Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe ik hier als gemeenteraadslid bij terecht ben gekomen, ik heb ooit een uitnodiging voor eerdere bijeenkomsten gehad, maar wellicht was dat als actief inwoners zijnde. Ik heb toen wel aangegeven belangstelling te hebben voor vervolgbijeenkomsten. Dit was de derde bijeenkomst.

Na diverse ‘pitches’ gingen we uiteen om in twee rondes in wisselende samenstelling van groepjes mensen uit de praktijd over de gepitchtte onderwerpen te spreken. Zoals over hoe eenzaamheid tegen te gaan, mantelzorg, mentale gezondheid, welzijn op recept.

Het heeft bij mij in ieder geval weer tot een aantal nieuwe inzichten en contacten geleid (waaronder iemand met de functie van ‘community librarian’). En we dachten na over de inzet van een ‘Plukbus’ die als een soort van SRV-bus nieuwe stijl activiteiten naar de kernen kan brengen.

Wethouder Wil Kosterman (Dorpsbelangen) mocht de bijeenkomst afsluiten

Op de beeldvormende bijeenkomsten van dinsdagavond stond in de Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen het plan voor het terughalen van vergunningen verlening, toezicht en handhaving bouwen (VTH) vanuit de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) op de agenda. We willen die taken weer zelf doen, omdat we denken dat beter te kunnen. Of dat zo is, en kan en of dat ook financieel haalbaar/verantwoord is, is nu in onderzoek. De eerste indicaties geven aan dat metn name financieel dit nog erg lastig kan worden. Deze toch wel taaie en ingewikkelde materie mochten Ingrid en Vic tot zich nemen.

Zelf was ik na de Gala bijeenkomst die gelukkig met soep en een broodje werd afgesloten met Pieter naar het Klokhuis in Beesd om geïnformeerd te worden over het beleid ten aanzien van evenementenvergunningen en de nieuwe dekkingsplannen voor de brandweerzorg in onze gemeente en de regio.

Foto Joanne Bredero

Over het vergunningenbeleid van de gemeente is veel te doen geweest. Er is hard gewerkt om de vergunningsaanvraag te vergemakkelijken en organisatoren van evenementen (waaronder bijvoorbeeld ook het organiseren van markten en avondvierdaagsen vallen) beter te ondersteunen bij de aanvragen. Op 1 februari was er ook al een bijeenkomst voor organisaties. De nieuwe aanpak kreeg waardering, ook het voornemen om een evenementencommissie in te stellen, met daarin vertegenwoordigers van organisatoren, verdient lof.

Over de plannen voor de brandweerzorg was wel zorg. Zo verdwijnen er bij vier van de zes brandweerposten in West Betuwe taken/voertuigen. Geen bezuinigingsactie, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland Zuid waaronder ook de brandweer in West Betuwe valt. Er is vooral gekeken naar hoe efficiënter gewerkt kan worden. Het meeste pijn doet het verplaatsen van een hulpverleningsvoertuig vanuit Geldermalsen naar Zaltbommel. Diverse vrijwilliger brandweermannen van deze post waren dan ook aanwezig om de uitleg aan te horen.

Ik gaf na afloop van de presentatie onze, door de hele raad gevoelde, zorg aan over of wel voldoende aandacht is geschonken aan wat dit plan doet met de vrijwilligers. Het gevoel overheerst dat er steeds meer ‘afgepakt’ wordt. Zeker als ook teruggekeken wordt naar wat er de afgelopen jaren al meer aan materieel is weggehaald bij de post in Geldermalsen en herverdeeld over de regio. Materieel waarin wel door de gemeente was geïnvesteerd. Het is in een samenwerkingsverband zoals de veiligheidsregio een vrijwel onbegonnen zaak om te proberen iets te veranderen. Na afloop van de presentatie met de manschappen gesproken en besloten om samen met de fractie van de SGP om een aanvulling op de positieve reactie van het college te schrijven. Het hulpverleningsvoertuig behouden lijkt niet mogelijk. Wel willen we het verzoek doen om bijvoorbeeld pilots (ten behoeve van nieuwe technieken in de brandweerzorg) bij de post Geldermalsen onder te brengen. Vooral om de motivatie onder de vrijwilligers hoog te houden. Juist die motivatie is van belang voor de toekomst.

Deze week was mijn overleg met Jan op de woensdagmiddag 7 februari gepland. Na ons overleg maakte ik met behulp van onze plv griffier Fatih gebruik van een A3 kopieerapparaat in het gemeentehuis. Ik had onlangs namelijk een bijzondere (historisch) informatieboekje over de plannen voor woningbouw in de gemeente Geldermalsen in handen gekregen uit april 1990. Als nog redelijk nieuwe inwoner van die gemeente kon ik me nog herinneren dat dit bij ons op de deurmat lag. Ik was destijds onder de indruk van hoe wij als inwoners geïnformeerd en betrokken werden. Niet alles uit het verleden is natuurlijk herhaalbaar maar er zijn echt wel lessen te trekken uit het verleden. De kopieën (want het origineel bewaar ik uiteraard zelf) heb ik bij het bestuurssecretariaat afgegeven voor de wethouder die over wonen gaat.

Woensdagavond was de extra informatieavond over de gevolgen van het vaststellen van de spreidingswet door de Eerste Kamer.

In feite voor mij een herhaling van de avond in de werkgroep Nieuwkomers maar goed om de hele raad op hetzelfde niveau van informatie te krijgen. Niet iedereen was aanwezig maar ik was blij dat we namens D66 met z’n vieren aanwezig waren (ook Ingrid, Vic en Pieter en Vic waren er bij). Ook de pers was uitgenodigd, goed dat in alle openheid gesproken is door de burgemeester en onze D66 wethouder Jan de Geus. Het is een uitermate gevoelig thema, zeker ook gezien het verleden van Geldermalsen. Duidelijk werd in ieder geval dat het nu een wettelijke verplichting is. Het is dus niet de vraag of maar hoe we de opvang van 331 asielzoekers in West Betuwe gaan organiseren. Op 5 maart vergaderen we hier als gemeenteraad verder over. Inwoners kunnen aan het begin van de vergadering inspreken.  Als inwoner krijg je de kans om aan het begin van de vergadering 5 minuten te spreken. Hiervoor moet je je van tevoren aanmelden. De vergadering is ook op afstand via internet te volgen.

NB: het gaat om het langdurig (minimaal 5 jaar) beschikbaar stellen van 331 bedden. Dat zal niet zo sober zijn als de noodopvang zoals we drie maanden in Vuren hebben gehad maar zeker niet luxe. Omdat we in West Betuwe in principe kiezen voor kleinschaligheid (in ieder geval minder dan 100 personen per locatie) moeten we als gemeente dit zelf organiseren. Per ‘bed’ ontvangt de gemeente een vergoeding waarmee bouw/verbouw en exploitatie mogelijk is. Omdat we er niet zelf geld op willen toeleggen, en er minimumeisen aan een locatie worden gesteld, zijn heel kleine locaties (van 10 of minder) financieel waarschijnlijk niet mogelijk.  

Het Kontakt schreef hier ook over.

https://www.hetkontakt.nl/westbetuwe/nieuws/377187/opvang-331-asielzoekers-in-west-betuwe

Donderdag 8 februari waren we als fractievoorzitters uitgenodigd voor en diner met uitleg over de plannen van/bij de golfbaan The Dutch in Spijk (uiteraard over de aanpak van de staalslakken problematiek) maar ik heb aangegeven dat ik me daar heel ongemakkelijk bij voel en bovendien was afgesproken om met de hele raad, inclusief burgerleden dit te bespreken. Daar waren de meeste fractievoorzitters het mee eens. Dus onverwacht een avondje vrij. Er komt een andere afspraak.

NB: gemeenschappelijk regelingen zoals de AVRI.

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Dit zijn meestal gemeenten, maar een samenwerking tussen overheidslagen (gemeenten, provincies en waterschappen) komt ook voor. In West Betuwe maken we deel uit van heel wat van die regelingen. Zoals de AVRI (van acht gemeentes in Rivierenland) en de ODR (de acht gemeenten in Rivierenland en de Provincie Gelderland). Het gaat dan vaak om taken die lastig of niet uit te voeren zijn door een enkele gemeente. Het gaat in principe om uitvoering. Daar bemoeit een gemeenteraad zich meestal niet direct mee. Waar een gemeenteraad zich wel mee bemoeit is bepalen wat er moet gebeuren. Het beleid maken oftewel kaders stellen. In het bestuur van een GR zitten wethouders/burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Zij zien toe op de uitvoering. In een GR waaraan meerdere gemeenten/overheden deelnemen wordt dat beleid maken door een gemeenteraad een stuk lastiger omdat we er niet meer alleen over gaan. Elke gemeenteraad in Nederland worstelt hiermee. We proberen allemaal om hier meer ‘grip’ op te krijgen. Daarvoor loop in Rivierenland ook een heel proces. Via de griffierkring, via de agendacommissie van de regio (waaraan ik namens de gemeenteraad van West Betuwe deelneem, al lukt bijwonen soms niets omdat er tegelijkertijd andere vergaderingen zijn) en via bijzondere regionale raadsbijeenkomsten waarin geprobeerd wordt een en ander af te stemmen. Het is en blijft lastig waarbij raadsleden vaak het gevoel hebben dat ze niets in te brengen hebben. Het is fijn als je dan in ieder geval zoals wij van D66 met D66 fracties in andere gemeenten contact hierover kunt hebben (we hebben een speciale D66 Rivierenland appgroep voor in het leven geroepen).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *