Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/16

Maandag 22 april agendacommissie en presidium. Die combinatie is er een keer in het kwartaal sinds de invoering van de nieuwe verordeningen op ons vergaderen. Normaal gesproken duurt de agendacommissie niet zo lang maar dit keer werd het zelfs acht uur. Daarna nog het presidium, wat dan weer sneller verliep dan verwacht. Al met al toch weer een hele lange zit (met voor de agendacommissie wel soep en broodjes, en fruit toe. Dat dan weer wel.

Dinsdag 23 april gemeenteraad met voorafgaand het ‘ridderen’ van 12 jonge klimaatburgemeesters van West Betuwe, een initiatief van het Geofort.

Mooi dat enthousiasme voor de toekomst, hopelijk houden ze dat vast, ook als ze eenmaal volwassen zijn.

Trotse familie (en Willemijn van het Geofort) keken toe vanaf de publieke tribune (nou ja, de bankjes en extra stoelen die waren neergezet)..

De motie die de ChristenUnie aan het eind van de avond indiende over de kersenteelt riep nog de meeste emoties op. De motie riep op tot het herroepen van het verbod op het gebruik een aantal bestrijdingsmiddelen. Toen zowel GroenLinks als de PvdA en wij namens D66 aangaven deze motie niet te steunen kregen onze drie fracties heel wat over ons heen. Inhoudelijk lukte het niet om hierover goed met elkaar te ‘debatteren’. Mijn advies was om als lokale fracties met landelijke vertegenwoordiging vooral die eigen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer te benaderen. Bijzonder was ook dat de eigen minister van de ChristenUnie als verantwoordelijke voor het verbod verantwoordelijk was. Na afloop van de vergadering liepen de gemoederen bij sommige raadsleden nog steeds hoog op, met toch wel heel persoonlijk verbale uitvallen naar tegenstemmers van de motie. Niet de manier om met elkaar om te gaan. Gelukkig was niet iedereen het met deze houding eens en zal er in een andere fractie zeker over gesproken worden. Uiteindelijk is de motie de volgende dag door de VWB wethouder aangeboden aan Caroline van de Plas van BBB, de partij die zelf ook al een motie bij de Tweede Kamer inbracht over de kersenteelt.

Wat blijft is het ongemak over en het gebrek aan oplossingen voor de problemen die bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw veroorzaken. Waar voor de een alleen maar over gewasbescherming mag worden gesproken heeft de ander het over insecticiden die verboden moeten worden. Onderliggend speelt ook nog eens dat lang niet iedereen zich aan de voorschriften voor gebruik blijkt te houden, juist dat gegeven na onderzoek door het Rijk, was reden om bepaalde middelen te verbieden. Het blijft verbazen dat sommigen zo de randjes opzoeken en er ook nog eens ruim overheen gaan, wat eindelijk ten koste gaat aan een hele sector. En last but nog least aan de volksgezondheid. De bijeenkomst met Bas Bloem staat mij in ieder geval nog levendig bij. We weten gewoon nog veel te weinig om te weten of al die nu toegestane middelen (met name als er een combinatie van middelen gebruikt wordt) wel veilig te gebruiken zijn. Vooralsnog prefereert het economisch belang, niet het voorzorgsbeginsel (bij twijfel niet doen). Ik ben daar niet blij mee, wij zijn daar als fractie niet blij mee en onze achterban zeer zeker ook niet. Vandaar dat we de motie niet steunden.

De lekkernij voor bij de koffie was trouwens van onze tijdelijke plaatsvervangende griffier, die per 1 mei vertrekt. Hij blijft gelukkig wel in de buurt, de gemeente Buren wordt zijn nieuwe tijdelijke werkplek.

Woensdagochtend digitaal overleg expertmeeting burgerberaad. Met Elisabeth van de griffie en Lydi Groenewegen van GroenLinks en een externe adviseur van bureau burgerberaad. De bijeenkomst (expertmeeting) op 3 september begint steeds meer vorm te krijgen. Ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen.

En ’s avonds de auditcommissie plus, over ombuigingen/bezuinigingen. We gaan in ieder geval werken aan een zogenaamd ‘afwegingskader’. Wat mij/D66 West Betuwe betreft dienen we in ieder geval de kwetsbare inwoners te ontzien. Gelukkig zijn de bezuinigingen waarschijnlijk minder nodig dan eerder gedacht. Het Rijk heeft al een aantal maatregelen aangekondigd die de gemeentefinanciën helpen, maar voor 2025 is er nog een groot financieel gat. Hopelijk wordt dat nog gedicht, in de auditcommissie plus bekijken we in ieder geval wel wat we moeten doen mocht dat onverhoopt niet lukken.

Vrijdagochtend was het de jaarlijkse lintjesregen, dit keer werd deze voor de decorandi uit West Betuwe gehouden bij hortensiakweker v/d Berg in Est. Ik ging vanuit Tricht op de fiets, en dat was maar goed ook want er stond een enorme file!

Een mooie bijzondere locatie voor een bijzonder gebeuren waarbij vooral ook de waardering voor inwoners die zich inzetten voor de samenleving tot uiting komt.

Zowaar ook twee collega raadsleden werden verrast! Hoewel een lange zit is de lintjesregen een ontzettend leuke bijeenkomst om bij te wonen. Het biedt een inkijkje in het rijke verenigingsleven dat ongewoon in zijn gewoonheid is. Zovelen uren die mensen besteden aan anderen, een heel groot menselijk kapitaal waar we als samenleving niet zonder kunnen.

Bijzonder vond ik ook dat ik diverse gedecoreerden (dan wel partners van gedecoreerden) ook persoonlijk ken. En dat een wethouder (Joke van Vrouwerff van VWB) in het saxofoonkwartet speelde dat de bijeenkomst muzikaal begeleidde.

Al met al een mooie afsluiting van de politieke week.

Op zaterdag natuurlijk ook nog genoten bij het Oranjefeest in mijn eigen dorpje Tricht. Ook daarbij bruist het van de vrijwilligers natuurlijk!

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/15

Op 16 april was een informeel coalitieoverleg over crisis noodopvang voor asielzoekers, om onder andere Ter Apel te ontlasten. Als D66 zouden wij, uit solidariteit met name met die gemeenten in het noorden des lands, wel willen bijdragen met bijvoorbeeld een kleinschalige opvang. Vooruitlopend op de uitvoering van de spreidingswet in West Betuwe. Daarmee zouden we ook alvast kunnen ‘oefenen’, immers ook bij de uitvoering van de spreidingswet is kleinschalige opvang gewenst. Helaas is er binnen de gemeenteraad van West Betuwe niet voldoende steun. Ik merk dat er nog zoveel misvattingen over vluchtelingen en hun opvang in de hoofden van mensen zit. Niet in het minst mede dankzij een minister en lijsttrekker die pertinente onwaarheden heeft verkondigd over de nareis op nareis op nareis. Migratie is veel breder dan ‘vluchtelingen’. Arbeidsmigranten en ook studenten vormen het overgrote deel van de migranten die naar Nederland komen. Problemen komen niet zozeer door die migranten. Wel door de werkgevers en uitzendbureaus die niet voor goede huisvesting zorgen. En door een overheid die al jarenlang de opvang voor vluchtelingen niet goed regelt. Vluchtelingen die maar zo’n 10 % deel uitmaken van de immigranten in Nederland krijgen wel overal de schuld van. Bijvoorbeeld van de woningnood, die vooral te danken is aan het landelijke beleid. De woningbouw werd aan de vrije markt overgelaten. Wat tot allerlei uitwassen leidde. Willen we de problemen echt oplossen dan zullen we voor onze economie keuzes moeten maken. Op welke terreinen willen we arbeidsmigranten, op welke niet (meer)? Maar dat ‘de schuld’ steeds bij de ‘vluchteling’ wordt gelegd maakt mij verdrietig. Laten we hoop putten uit de spreidingswet die er uiteindelijk toch is doorgekomen.

Woensdag 17 april gebiedsgericht ontmoeten. Ik koos voor Buurmalsen, waar ook Pieter heenging. Vic was in Enspijk.

Zoals bij de meeste gebiedsgericht ontmoeten stonden leefbaarheid en verkeersveiligheid ook op de agenda. De Rijksstraatweg dwars door het dorp blijft ook na de renovatie door de Provincie onveilig. Diezelfde ochtend was er weer een auto uit de bocht gevlogen. Ook de kruising bij de Oude Hoevenseweg blijft ongelukken opleveren. De avond had in ieder geval een mooie opkomst van zowel inwoners als (burger)raadsleden. Bood ook de gelegenheid om even bij te praten met ons lid en oud-burgerlid (in de voormalige gemeente Geldermalsen) Johan Dorresteijn.

Donderdag 18 april mocht ik met een aantal andere raadsleden die in de werkgroep Nieuwkomers deelnemen een bijeenkomst in Gerdina’s Hof bijwonen waar met de groep statushouders die daar tijdelijk gehuisvest zijn (hotelregeling) hun cursus ‘Kop of munt’ (financieel inzicht voor statushouders) afsloten.

Dit op uitnodiging van Welzijn West Betuwe die voor de gemeente de begeleiding van statushouders verzorgt. Als je het cursusboek bekijkt en doorneemt besef je weer hoe ingewikkeld we het in Nederland hebben (gemaakt) met allerlei toeslagen en regelingen en voorwaarden. Als statushouder kan je daar best wel hulp bij gebruiken.

Vrijdag 19 april overleg over de campagne voor de Europese verkiezingen, ook dat vergt de nodige voorbereidingen. We hebben de Europatoer West Betuwe die voor 25 mei gepland staat verder uitgewerkt. Die ‘we’ zijn vertegenwoordigers van GroenLinks/PvdA de ChristenUnie en uiteraard D66. We zien onszelf als de middenpartijen, niet allemaal over alles vanuit Europa even enthousiast, maar wel overtuigd van het belang van een sterk Europa. Zekers als het over veiligheid, migratie en duurzaamheid gaat. Maar ook op sociaal en cultureel gebied is Europa van belang. Stemmen is belangrijk dus op 6 juni!

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/13

Dinsdag 2 april begon de nieuwe politieke cyclus van de maand april met beeldvorming in Beesd en Geldermalsen. Als fractie verdeelden we ons. Vic en Ingrid gingen naar het gemeentehuis waar de warmtetransitie visie 2.0  besproken werd. Pieter en ik naar het Klokhuis in Beesd voor kennismaking met het jongerenwerk in West Betuwe en om bijgepraat te worden over ontwikkelingen in het ‘Sociaal Domein’. Zowel de jongerenwerkers van Mozaïek en Connect2jeugd als de ambtenaren van de gemeente gaven een duidelijke uitleg.

Voor wat betreft het sociaal domein blijft de situatie wel zorgelijk. Financieel en organisatorisch. Wat betreft de financiën hebben wij als D66 altijd al gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen. Er zijn steeds bezuinigingen ingeboekt die niet te behalen waren. Dat zal waarschijnlijk in de toekomst niet veranderen. Daarnaast is er nog steeds geen duidelijkheid over het ravijnjaar, dat vooral de bekostiging van jeugdzorg betreft. Ook moet de toegang tot hulp intern nog beter op orde gebracht worden. Er zal meer kennis en expertise nodig zijn in ons lokale team. Het is en blijft een flinke uitdaging.

Woensdag 3 april het (bijna wekelijkse) bijpraatoverleg met mijn wethouder waarna ik vertrok richting Asperen voor een overleg met vertegenwoordigers van GroenLinks en de ChristenUnie over het gezamenlijk optrekken richting de Europese Verkiezingen. De PvdA kon helaas niet aansluiten maar doet ook mee. We denken aan een Europa(pa) tour West Betuwe op zaterdag 25 mei. Hier komt de progressieve samenwerking tot uiting.

Vrijdagochtend, de eerste vrijdag van de maand, was er weer coalitieoverleg. Zaal Haaften lijkt onze vaste vergaderplek te worden. Dit keer was Vic mee. Voor hem een eerste kennismaking met dit overleg. Ook een eerste kennismaking met de nieuwe wethouder van de ChristenUnie. En forse discussie over een aantal (heikele) onderwerpen. Daarover zijn we nog lang niet uitgesproken….

Zaterdag konden we ons uitleven tijdens het landelijke D66 congres in Nieuwegein.

Met gelijkgezinden (natuurlijk niet op alle fronten), hernieuwde en nieuwe kennismakingen, mooie gesprekken en het (on)nodige reflecteren op de verkiezingsuitslag. Het rapport, Het is aan ons, nog maar eens goed bestuderen, ik zie wel een aantal adviezen die we volgens mij in West Betuwe al in de praktijk weten te brengen.

Maar ook een Europese Verkiezingen campagne sessie. En natuurlijk een heel inspirerende toespraak van Rob Jetten.

Even in onze D66 ‘bubble’, om er daarna geïnspireerd lokaal weer tegenaan te kunnen gaan.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/12

Maandag 25 maart bezocht ik het congres Toekomstagenda zorg voor mensen met een beperking in het Beatrixtheater in Utrecht. Een andere manier van belangenbehartiging waar ik me voor inzet, maar waar ik ook nuttige informatie en contacten opdoe die ik meeneem in mijn raadswerk. Het gaat om de meest kwetsbare maar niet zo zichtbare mensen in onze samenleving. De inclusieve samenleving is nog niet echt in zicht, maatwerk nog ver weg. De intenties zijn er, ook bij het ministerie, de stappen nog wel heel klein.

Dinsdag 26 maart was ik om 10 uur weer in de raadszaal te vinden voor Democracity, dit keer groep 8 van de Trichtse basisschool. Altijd zo leuk om aan mee te werken. De groep zorgde voor een stad die echt rekening wil houden met kwetsbare inwoners. Zo kwam er als eerst een Asielzoekerscentrum, een daklozen opvang en een kringloopwinkel. Er is nog hoop voor de toekomst.

’s Avond hadden voor de tweede keer onze besluitvormende gemeenteraad in de nieuwe raadzaal. Met voorafgaand om half 8 de onthulling van het kunstwerk gemaakt van afdrukken van handen van raad- en collegeleden en medewerkers van de griffie.

Alleen de raadsleden van Leefbaar ontbraken, zij hadden aan het proces waarin dit kunstwerk tot stand kwam niet mee willen doen. Dat proces was bedoeld om raadsleden nader tot elkaar te brengen. Het krijgt nog een vervolg. Tijdens de raad was het afscheid van wethouder Govert van Bezooijen en de benoeming van zijn opvolger Piet Jan den Dikken.  Het langst besproken onderwerp was de ransuil in Vuren. Toch mooi dat behoud van de natuur zo hoog in het vaandel van de raad staat!

Woensdagavond om half 8 kwam de initiatiefgroep Nieuwkomers bij elkaar. Ook hieraan neemt alleen Leefbaar niet deel met een vertegenwoordiger. Gezien de in werking getreden spreidingswet hebben we gekeken of we op dezelfde wijze verder gaan. Daar bleken we het met elkaar over eens te zijn. Nieuwkomers betreft een brede groep, ook de vluchtelingen die we nu voor de spreidingswet gaan opvangen. We blijven de ontwikkelingen rondom Nieuwkomers volgen en verkennen, zijn een sparringpartner voor het college/de wethouder en ‘informatiemakelaar’ tussen raad en het college. Daarbij is natuurlijk van belang dat we onze eigen fracties goed op de hoogte houden en raadplegen.

Het lukte om vervolgens om 20 uur aan te sluiten bij de informatiebijeenkomst over de staalslakkenproblematiek bij The Dutch in Spijk. Een van de hoofdpijndossiers van West Betuwe.

Een goede uitleg en indringende vragen passeerden de revue. Niet iedereen was blij met de antwoorden. Het leek Ingrid, Vic en mij dat we wel op de goede weg zijn, maar zeker is dit nog niet. Ook omdat diverse overheidsorganisaties hierbij betrokken zijn, dat vergt veel overleg en een coördinerende rol voor de gemeente. Goed om hier uitgebreid over te spreken, al was niet iedereen ervan te overtuigen dat de gekozen route de juiste is.

Donderdagavond hadden Gerrit de Jong (Dorpsbelangen) en ik als ambassadeurs van Vizier pom half acht een gesprek met drie leden van de West Betuwse jongerenraad. We bespraken hoe elkaar op het gebied van antidiscriminatie kunnen versterken. Een goed gesprek, met lekkere koeken die ik bij De Echte Bakker van Walderveen in Geldermalsen gehaald had.

Om 21.15 konden we aansluiten bij het tweede deel van het inwerkprogramma voor de raad, waarin we bijgepraat werden door een vertegenwoordiger van de VNG over digitale toegankelijkheid van de gemeente. Heel interessant. Mooi dat de website van de gemeenteraad goed scoorde, beter nog dan de gemeentelijke website. Een pluim voor onze communicatie medewerker Kirsten!!

Ondertussen zijn deze week ook spandoeken in mijn dorp verschenen van inwoners die problemen hebben met de pioenrozenkwekerij.