Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/22

Maandag alweer om 18 uur in het gemeentehuis. Eerst voor een platformbijeenkomst van de AVRI, daarna om half 8 de regionale zienswijzenavond. Beide bijeenkomst werden in Geldermalsen gehouden. De Avri houdt vaak in combinatie met een andere regionale bijeenkomst voor raadsleden een platformbijeenkomst. Wat agenda technisch best goed is. Er kwamen wel minder raadsleden op af dan op de zienswijzenmarkt, en eigenlijk zie je blij platformbijeenkomsten vaak dezelfde raadsleden uit andere gemeenten. De cijfers maar ook plannen werden gepresenteerd. Waaronder wellicht een nieuwe samenwerking, die ook (grote financiele) risico’s met zich meebrengt.  Als raadsleden zijn we hier best wel huiverig voor, want gaat het financieel mis dan zijn onze inwoners direct (via de afvalkosten) of indirect (via de gemeente die moet betalen) de klos. Het lijkt bijna een natuurverschijnsel dat het management van de Avri l altijd weer op zoek is naar uitbreiding van de werkzaamheden en dat gemeenteraden altijd weer aan de rem trekt. Wordt vervolgd.

Daarna de zienswijzenmarkt, met presentaties van raadsleden over de verschillenden regelingen. Mijn inbreng sloot ik af met het voorstel om in ieder geval voor alle gemeenschappelijke regelingen met startnotities gaan werken in geval van nieuw beleid. Om daar als raden in ieder geval vroegtijdig bij betrokken te worden en ook over te kunnen besluiten. Samen met onze plv raadsgriffier Katinka zou ik met een voorstel voor alle raden komen om daarvoor een amendement in te dienen in ieder raad. Katinka is donderdag met een voorstel gekomen, dat hebben we vrijdag besproken en aangescherpt en kan maandag de regio in. Ik hoop echt dat de andere raden hier in meegaan.

De dinsdag stond in het teken van de vergunningverlening (met name op het gebied vanb bouwen) en in hoeverre de gemeenteraad hierbij nog iets heeft in te brengen. Want we hebben als gemeenteraad heel veel bevoegdheden overgedragen aan het college van B&W. En dat college heeft ook weer veel bevoegdheden overgedragen aan ambtenaren, vaak ook ambtenaren bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Al lange speelt de discussie dat veel inwoners en ondernemers klagen over de vergunningverlening. Het zou langer duren dan elders, er zou minder mogelijk zijn, etc. En als raad worden we soms ook geconfronteerd met plannen die onrust oproepen (maatschappelijke of politiek) waarover we niets of pas in een (te) laat stadium iets over te zeggen lijken te hebben. De avond was heel verhelderend. Het lijkt niet zozeer om strengere regels te gaan, eerder over de interpretatie van regels. In West Betuwe lijken die veel strenger geïnterpreteerd te worden dan in omliggende gemeenten. In West Betuwe mocht de ODR veel minder aanvragen zelf afhandelen dan in andere gemeenten. Wat het traject voor de inwoners/ondernemer sowieso langer en ingewikkelder maakte. Pet 1 januari zijn hier met de ODR wel andere afspraken over gemaakt. Hopelijk is er snel verbetering te zien.

Het adviesrecht van de raad gaat over wat we vastleggen waarover we als raad in ieder geval om advies (en toestemming) gevraagd worden. In 2021 hebben we het adviesrecht van de gemeente Geldermalsen voor heel West Betuwe vastgesteld. Dat lijkt ook niet slecht in elkaar te zitten. Het lastigste punt blijkt ‘gevoelige onderwerpen’ te zijn. Want hoe wordt bepaald (door het college, geadviseerd ambtelijk) of iets een gevoelig onderwerp is? De overdekte pioenrozenteelt in Tricht is daar een goed voorbeeld van, dat is in ieder geval verkeerd ingeschat.  Hoe dit soort gevallen te voorkomen? Ik ben er nog niet uit. Het was in ieder geval interessant genoeg om ook na afloop, na door de bodes uit het gemeentehuis te zijn ‘gegooid’ buiten nog verder te praten.

De rest van de week stond toch vooral in het teken van de Europese Verkiezingen. Zowel dinsdag als woensdagochtend vroeg bij het station geflyerd. En de dinsdagmiddag.

Met Pieter, Annelies en ons lid Jos uit Meteren. Waarbij we opriepen om vooral te gaan stemmen en vooral ook Pro Europa. Het lijkt (een beetje) geholpen te hebben. Zeker zijn we nog niet maar wellicht hebben we drie zetels behaald. En hebben sowieso de pro Europa partijen het goed gedaan. Met stemrecht in ieder geval gebruikt (en die van twee anderen).

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/21

Laatste week van mei. Maandagavond een spoedoverleg als coalitie over de motie van LLB over de spreidingswet, de afgelopen week al vaker contact over geweest. Nu de puntjes op de i gezet. Wel treurig hoe er over gedacht wordt door sommigen, maar de wet is nog van kracht, vooruitlopen op de afschaffing kan gewoon niet. Geeft wel heel veel negatieve energie. Moest hiervoor de klankbordgroep RES laten schieten. Ik had eerder ook al verstek moeten laten gaan. Dat de vergaderdruk/werkdruk voor raadsleden hoog is speelt niet alleen bij ons. Er waren nog veel meer afmeldingen waardoor de (digitale)bijeenkomst uiteindelijk niet doorging (en ik hem dus eigenlijk ook niet heb gemist).

Op dinsdag verscheen rond het middaguur een informatienota van het college over de actuele ontwikkelingen rondom de spreidingswet. Essentie: de spreidingswet is nog steeds van kracht en als gemeente zijn we gehouden om de wet uit te voeren. Voor leefbaar was dit onvoldoende om hen de motie te laten intrekken. Met de volle raadsagenda van die avond was er al een vermoeden dat het heel laat zou worden, het werd zelfs een schorsing iets na half twaalf om op woensdagavond om 20 uur weer verder te gaan.

Voor mij stond de raadsvergadering toch wel in het teken van het afscheid van Ingrid. Om 7 uur kwamen we al als fractie bij elkaar en waren nog meer D66’ers aanwezig voor een informeel afscheid.

Het officiële afscheid van Ingrid was na de twee insprekers (over woningbouw) en het vaststellen van besluitenlijsten en de ingekomen stukken. Lovende woorden van de Burgemeester voor Ingrid en ook een mooi afscheidswoord van Ingrid zelf.

Waarna de installatie van Vic kon plaatsvinden. Met eerst het onderzoek van zijn ‘geloofsbrieven’.

De tweede helft van deze raadsperiode zit ik met een ander maatje aan tafel. Ik ga mijn naar Zweden verhuisde maatje zeker missen.

Op dinsdag veel aandacht voor het programma wonen dat vastgesteld moest worden. In feite werd door het college gevraagd extra geld beschikbaar te stellen om meer mensen te kunnen laten werken aan de woningbouwplannen in West Betuwe. Meestal en ook hier gaan de kosten voor de baten uit. Uiteindelijk zal extra woningbouw geld opleveren, door verkoop van grond en door leges die betaald worden. Er waren twee insprekers. Iemand namens de jonge woningzoekenden in West Betuwe (alle sympathie voor, een van de redenen voor onze motie voor de denktank wonen is de woningzoekenden meer inbreng te bieden).

En een ontwikkelaar met een project voor Haaften. Nu is bouwen bouwen bouwen natuurlijk wel de leus, maar dat mag wat ons betreft wel wat evenwichtiger over de verschillende kernen verdeeld worden. De nood buiten Haaften is wat ons betreft hoger, de ambtelijke uren zijn schaars. Die zouden wat ons betreft voorlopig beter elders op kunnen worden ingezet.

De discussie over wonen liep door tot na half twaalf, waarna geschorst werd. En we woensdag verder moesten vergaderen. Niet ieder raadslid had met die mogelijkheid rekening gehouden. Gelukkig waren zowel raadsleden van de oppositie als de coalitie afwezig zodat de verhoudingen niet echt verkeerd lagen. Een belangrijk deel van de avond ging het natuurlijk over de spreidingswet. Het kostte de grootse moeite om LLB ervan te overtuigen dat je een college niet mag dwingen tegen de wet in te gaan. Uiteindelijk werd de motie ingetrokken. Helemaal van tafel lijkt hij nog niet wat echt helemaal overtuigd van het gelijk van de burgemeester lijken ze nog niet. Echt wel zorgelijk die verschillende interpretaties van ‘regels’. De lokale en regionale pers lijken ondertussen niet echt door te hebben wat er politiek echt speelt.

De Gelderlander van donderdag 30 mei

Ook de overige 3 moties die waren ingediend gingen uiteindelijk van tafel.  Zoals de BBB-motie van Leefbaar. Over Bier, borrel en bitterballen na de raadsvergadering. Kennelijk is het voor een aantal raadsleden zo belangrijk om na een raadsvergadering alcohol te kunnen gebruiken dat hierover een motie werd ingediend. Deze zou ook nog eens met ruime meerderheid worden aangenomen, ware het niet dat de burgemeester aangaf bezig te zijn met te kijken hoe dit mogelijk te maken zou zijn. De twee maanden die sinds zijn toezegging daarover waren verstreken waren voor Leefbaar kennelijk te lang, vandaag een motie daarover. Alsof er geen belangrijker zaken te bespreken zijn. Nou ben ik echt niet van de blauwe knoop maar als gemeente mag je best wel het goede voorbeeld geven. We gaan immers ook over volksgezondheid. Om over veiligheid maar niet te spreken. De meeste mensen komen van ver en met de auto naar de vergaderingen.  Voor het geval de alcohol toch gaat vloeien misschien ook maar met een motie komen. De bbbb motie. Bier, borrel, bitterballen en blaastesten.

Overleg met Katinka telefonisch om de zienswijzenmarkt van maandag 3 juni voor te bereiden. Die markt is er om alle raden in de regio in de gelegenheid te stellen om met elkaar de plannen (begrotingen) en financiële resultaten (jaarrekeningen) van gemeenschappelijke regelingen (gemeentelijke taken die we samen met andere gemeenten laten uitvoeren, bijvoorbeeld door de Avri voor de afvalverwijdering en Werkzaak voor de ‘sociale dienst’).  Dit om beter ‘grip’ te krijgen op die werkzaamheden. Dit jaar beginnen we in West Betuwe ook met zogenaamde raadsrapporteurs. In buurgemeenten Culemborg en Tiel hebben ze daar al wat meer ervaring mee. Raadsrapporteurs verdiepen zich in een bepaalde gemeenschappelijke regeling om hun mede raadsleden daarover beter te kunnen inlichten. Ik had me als raadsrapporteur voor de Regio Rivierenland aangemeld, daar mag ik maandag een kleine presentatie geven.

Een hoogtepunt deze week was weer het democracity, waar ik donderdagochtend weer bij aanwezig mocht zijn. Nog steeds blij mee. We gaan zelfs na de zomer uitbreiden met een soort van democracity voor het voortgezet onderwijs en het MBO in onze gemeente. Zin in! De kinderen van de Jan Harmenshof waren eensgezin bezig met een leefbaar en groene toekomst. Er is nog hoop dus.

De politieke week werd op vrijdag van 11 tot 12.30 uur afgesloten met de werkgeverscommissie. In principe praten we elke laatste vrijdag van de maand bij met onze griffier. Over arbeidszaken maar ook over het werk van de griffie. Daarbij worden we gelukkig ondersteund door iemand van personeelszaken. Wij zijn als raadsleden immers leken.

Voorafgaand had ik met Annelies Brand nog geflyerd op de weekmarkt. Samen met mensen van GroenLinks/PvdA en zowaar iemand van Volt Europe. Alles voor de goede zaak zullen we maar zeggen.