Keek op de politieke week in West Betuwe 2024 / 25

In verband met het jaarlijkse VNG congres geen officiële vergaderingen deze week. Woensdagavond toch nog op het gemeentehuis voor een bijeenkomst van de werkgroep nieuwkomers. Waar we het over de stand van zaken met betrekking tot het inburgeren gehad hebben.  

Vrijdagochtend eerst naar de opening van het nieuwe leerlab bij Werkzaak Rivierenland geweest. Het leerlab zit in een nieuw en duurzaam gebouw dat in de tuin staat van de Poppenbouwing 18 in Geldermalsen.

Jan was, als dagelijks bestuurslid van Werkzaak, uiteraard ook aanwezig om het glas te heffen.

Het gebouw heeft twee leslokalen, twee spreekruimtes en een gezellige ontvangstruimte met koffiecorner. De plafondplaten zijn gemaakt van textielafval en vlas, dit is een natuurlijk materiaal die overblijft na de productie van linnen. De inrichting bestaat grotendeels uit hergebruikte materialen. Stoelen gemaakt van gerecyclede petflessen, tafelbladen, stoelzittingen, keukenkastjes en de vilten aankleding gemaakt van textiel gesorteerd bij Cirtex.

Vervolgens naar de werkgeverscommissie. Daar hebben we vooral gesproken over de functiewaardering van de griffie. De zogenaamd HR22 is leidend in ambtenarenland en daar hoort een heel ‘boek’ van functiebeschrijvingen bij. Zo gaat er tocht weer een hele nieuwe wereld voor je open als je zelf niet uit de ambtelijke wereld komt. Gelukkig was er een externe, van bureau Leeuwendaal, om uitleg te geven. En onze vaste adviseur van personeelszaken.

Ondertussen al druk aan het voorbereiden van de vergadering van 9 juli. Waar met name de perspectievennota op de agenda staat. Hierin wordt ‘richting gegeven’ naar het opstellen van de begroting voor volgend jaar. En krijgt iedere fractievoorzitter de gelegenheid om in een korte bijdrage de standpunten van de partij naar voren te brengen.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024 / 24

Deze week ging op de maandag van start met de agendacommissie, sinds we (op mijn voorstel) om 18 uur beginnen is er altijd soep en broodjes. Vic was hierbij voor het laatst aanwezig. Aangezien hij nu raadslid is gaat hij niet (oordeelsvormende) vergaderingen voorzitten zodat hij inhoudelijk kan deelnemen.  

Dinsdag was de (extra) raadsvergadering die alleen over de gemeenschappelijke regelingen ging. Al die regelingen zijn lastig  grip op te krijgen, zoals we dat noemen in gemeenteland. Eerder was al de zienswijzenmarkt en naar aanleiding daarvan was Katinka met een voorstel gekomen om ook in de regio te delen. Ze had daarvoor toch ook nog even ambtelijk advies ingewonnen.  Het blijkt toch allemaal nog ingewikkelder dan we dachten (blijkt vaker zo te zijn). Daarover een paar keer ook met ambtenaar gesproken die ook nog een en ander heeft uitgezocht. Het resultaat was een motie die ik inbracht, en waarvoor ik voorafgaand ook al steun had gezocht, werd unaniem aangenomen. Best wel beetje trots op. Bij de zienswijze voor het Streekarchief diende ik een amendement in, met daarin de complimenten voor het archief omdat zij al een van de weinige gemeenschappelijke regelingen al op voorhand hadden bekeken hoe te bezuinigen. Dit vanwege het ‘ravijnjaar’ dat er waarschijnlijk zit aan te komen. Daar kon wat mij betreft best wel een complimenten voor worden gegeven. En dat vond gelukkig de rest van de gemeenteraad ook. Amendement werd unaniem aangenomen.

Omdat het wel een officiële raadsvergadering was, lag er voor iedereen weer een lekkere koek klaar (die ik zoals wel vaker voor mijn wederhelft mee naar huis nam).

Het was weer een echte vergaderweek, want woensdag stonden de auditcommissie en auditcommissie plus op de agenda. Bij het eerste deel was de accountant van Deloitte aanwezig. Hij komt altijd met prima opmerkingen en goede uitleg en adviezen.

Daarna was het afwegingskader voor de bezuinigen onderwerp van gesprek. Nooit leuk. Niet de eerste keer in mijn politieke carrière dat er over ‘ombuigingen’ wordt gesproken.  Bij de begrotingsbehandeling in november zal duidelijk worden welke richting het opgaat. Hopelijk komt er toch nog geld vanuit het Rijk om het ravijnjaar af te wenden. Veel hoop heb ik echter niet.

Donderdagavond werd de politieke week afgesloten met de informatiebijeenkomst van het college over de jaarrekening etc. die op 9 juli op de raadsagenda staan. Het is vooral een ‘technische’ uitleg. Gepresenteerd door ambtenaren.

Op de dinsdag en donderdag was ik de hele dag in Utrecht voor sprintsessies van het ministerie van VWS in het kader van het VN verdrag voor mensen met een beperking. Namens de NVA, als naaste, deelgenomen. Een andere manier van belangenbehartiging dan in de gemeenteraad maar wel zo belangrijk.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024 / 23

De week ging maandagavond politiek van start met de werkgroep raadscommunicatie. We bespraken het concept raadscommunicatieplan. In feite een bijgestelde versie van een in de vorige raadsperiode vastgesteld plan. Het plan is om als raad met een eigen nieuwsbrief te komen. En om het voorstel ‘gast van de raad’ uit te werken. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden en krijgen dan een introductie op het gemeenteraadswerk om daarna de raadsvergaderingen bij te wonen. Een soort van minicursus gemeentepolitiek. Er zijn al veel gemeenteraden die dit doen, ben benieuwd hoe dit in West Betuwe gaat werken.

Dinsdag mocht ik de oordeelsvormende vergadering voorzitten. Voorafgaan had ik met Elisabeth, die de griffiersrol had die avond, vooroverleg. Hoewel er best veel voorstellen op de agenda stonden lukte het mij om net voor half 11 de vergadering te sluiten. Dat lukte mede omdat ik probeerde redelijk strak voor te zitten. Ik kreeg geen negatief commentaar gelukkig. Er stonden wel een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda die in de raadsvergadering terugkomen. Waaronder het beheerplan begraafplaatsen en de nota evenementen.

Vanuit de voorzittersstoel, daarvandaan geef je mensen het woord maar je kan ze ook het woord ontnemen…

Voor het eerst werd gelijktijdig in het gemeentehuis een tweede oordeelsvormende vergadering gehouden. Daarvoor zijn er speical voorrondezalen. We hebben er twee van, dus in feite zouden er drie vergaderingen tegelijk gehouden kunnen worden. Dit keer liep in de voorrondezaal nog niet alles op rolletjes met het video systeem begreep ik later. Gelukkig kan dat opgelost worden.

Tijdens een korte schorsing had je in de hal van het gemeentehuis mooi zicht op de voorrondezaal. Democratie in actie!

De eerste beeldvormende bijeenkomst na de zomer is de expertmeeting over het Burgerberaad. Op woensdagmiddag hadden we daar een laatste digitaal overleg over, Lydi van GroenLinks, Elisabeth van de griffie en twee mensen van het team burgerberaad die voor ons die bijeenkomst voorbereiden. Ik kijk er naar uit. Met Lydi samen mogen we welkom heten en afsluiten. Daar moeten we nog wat voor verzinnen.

Zaterdag werd de fototentoonstelling Kris van Coeverden en zijn zoon geopend in de Pluk. Ook daar met meer dan gewone belangstelling naar gekeken. Chris is een van mijn voorgangers bij het Nieuwsblad Geldermalsen (toen nog Nieuw en advertentieblad Geldermalsen). Hij had allemaal nieuwsfoto’s uit de jaren tachtig uitgezocht voor de tentoonstelling. De peridode dat ik in Tricht kwam wonen en heel herkenbaar.

Ook aanwezig was de streekarchivaris met wie ik het toch ook even over de vergadering van de 18e had, waar zienswijzen voor ook het archief op de agenda staan. Wat uiteindelijk tot een amendement zou leiden. Zo is de politiek, ook bij een tentoonstelling, nooit ver weg.